Een rij hoogspanningsmasten
  • Home
  • Nieuws
  • Reactie: Publicatie ACM codewijzigingsbesluit ‘maatschappelijk prioriteren nettoegang’

Reactie: Publicatie ACM codewijzigingsbesluit ‘maatschappelijk prioriteren nettoegang’

13 juli 2023 De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 13 juli het codewijzigingsbesluit ‘maatschappelijk prioriteren nettoegang’ gepubliceerd. Provincies zijn positief over het daarin opgenomen voornemen van ACM om het voor netbeheerders mogelijk te maken om op het stroomnet voorrang te geven aan maatschappelijk essentiële functies, zoals medische centra en grootschalige ov-voorzieningen. De huidige systematiek van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ wordt door provincies als onwenselijk ervaren wanneer sprake is van netcongestie. Dit heeft in provincies al tot schrijnende situaties geleid, zoals het niet kunnen aansluiten van een ziekenhuis of ov-oplaadpunt.

Prioriteringskader zal zich in praktijk moeten bewijzen
Provincies zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het prioriteringskader; het uiteindelijk voorstel is opgesteld door de ACM. Het kader is een waardevolle eerste stap, die zich in de praktijk zal moeten bewijzen. Provincies vinden het belangrijk dat uiteindelijk wordt toegewerkt naar een systeem van reserveren voor maatschappelijke functies (zie onder).

Het kader biedt ruimte om een beperkt aantal functies voorrang te verlenen. Daardoor is het uitvoerbaar voor netbeheerders en wordt de discussie over wie wel/geen voorrang krijgt zoveel mogelijk voorkomen.

Optie voor noodgevallen wenselijk
Het kader is zorgvuldig opgesteld. Toch zullen er incidentele gevallen optreden van een initiatiefnemer die niet binnen het kader val, maar die overheden eensgezind beoordelen als van groot maatschappelijk belang gezien de situatie in een gebied. Het kader biedt nu geen mogelijkheid om een dergelijke uitzondering alsnog voorrang te geven. Provincies pleiten daarom voor een ‘noodgevallen-optie’ voor deze incidentele gevallen, waarbij onder strikte voorwaarden kan worden afgeweken van het kader.

Daarnaast heeft het IPO twijfel bij de mogelijkheid van prioriteren van duurzame bedrijvigheid. Het is de vraag of er wel goed onderscheid gemaakt kan worden in hoeverre bedrijven dit wel of niet doen.

Reserveren van vermogen is volgende stap
Nog een belangrijke kanttekening bij dit codewijzigingsbesluit is de beperkte impact die deze wijziging, volgens provincies, gaat hebben. Het kader treedt in werking bij het vrijkomen van  transportcapaciteit bij transportschaarste. De verwachting is dat het vrij te komen vermogen erg beperkt zal zijn. Daarmee is ook de impact van het kader minimaal. Het voorgestelde kader van ACM zien provincies dan ook als een belangrijke eerste stap, maar op korte termijn dient doorgepakt te worden naar de volgende: het structureel reserveren van vermogen voor de verschillende maatschappelijke functies. Provincies gaan graag met ACM, EZK, gemeenten en netbeheerders in gesprek om dit na de zomer vorm te geven.

Provincies zullen reageren in consultatie
De ACM heeft het prioriteringskader in consultatie gebracht. Dit betekent dat maatschappelijke partijen 12 weken de tijd hebben om op het voorstel te reageren. Het IPO zal in nauw overleg met de provincies een reactie voorbereiden voor de consultatie.

Lees hier de Acm publicatie