Een vrouw met bouwhelm loopt langs een veld met zonnepanelen met windmolens op de achtergrond
  • Home
  • Nieuws
  • ROB: Uitvoering energiebeleid vraagt robuuste financiering

ROB: Uitvoering energiebeleid vraagt robuuste financiering

03 april 2024 Er zijn extra middelen nodig voor gemeenten en provincies voor de uitvoering va het klimaat- en energiebeleid. Dat concludeert het ROB in haar rapport ‘Koersen op klimaat’. Er zijn al bestaande afspraken met het Rijk over uitvoeringsmiddelen. Het klimaat- en vooral het energiebeleid is echter zo dynamisch, dat er de afgelopen jaren meer taken zijn bijgekomen. Om die taken te kunnen blijven uitvoeren, zijn extra middelen nodig. Dit is nodig voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Meerjarige zekerheid nodig

Het gaat dan onder meer over de aanpak van netcongestie, het isoleren en verduurzamen van woningen en bedrijven en een snellere realisatie van warmtenetten. Inwoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Gemeenten en provincies zijn daarvoor al hard aan de slag, maar ontvangen hiervoor nog geen financiering om het benodigde personeel (vast) in dienst te nemen. De decentrale overheden vragen het kabinet om op basis van het advies van ROB snel een besluit te nemen over bekostiging van het energiebeleid. VNG-bestuurder Lot van Hooijdonk: "Daarbij is het essentieel dat de middelen via een robuuste, langjarige en eenduidige regeling beschikbaar komen. Alleen dan kunnen we onze inwoners een betaalbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig aanbod doen om hun huizen op een duurzame manier te verwarmen."

Ook IPO-bestuurder Huib van Essen benadrukt het belang van middelen voor deze extra taken: "De gevolgen van netcongestie zijn groot: zonder elektriciteit valt Nederland stil, omdat bedrijven niet meer kunnen uitbreiden of verduurzamen, nieuwe woonwijken geen aansluiting op het net meer kunnen krijgen of andere grootschalige energieprojecten moeten worden uitgesteld. Dit schaadt het tempo waarmee we nieuwe woningen kunnen bouwen, het vestigingsklimaat én de verduurzaming van Nederland. Werken aan de energietransitie is werken aan welzijn en welvaart. Daarom nemen de provincies korte én lange termijn maatregelen om ons energiesysteem toekomstbestendig te maken. Deze middelen zijn hard nodig om dit mogelijk te maken."

Meer inzicht in investeringskosten nodig

Het advies is een herijking van een eerder advies uit 2021, gebaseerd op de afspraken uit het klimaatakkoord. De minister vroeg de ROB ook om een advies over de benodigde middelen voor investeringen, bijvoorbeeld voor de aanleg van warmtenetten. Concrete ramingen ontbreken echter in het advies. IPO en VNG benadrukken dat het belangrijk is om de hoogte van deze investeringskosten alsnog zo snel mogelijk scherp te krijgen. Een nader onderzoek naar de omvang van deze kosten is daarom wenselijk.

Aansturing

Gezien het maatschappelijk belang en de enorme impact op het dagelijks leven adviseert de ROB ook dat de rijksoverheid en decentrale overheden afspraken maken over een samenhangend interbestuurlijk instrumentarium om het decentrale klimaat- en energiebeleid te ondersteunen én te sturen. Dit vraagt verdere bestudering en bespreking.

 

Lees hier het ROB-rapport