Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Samen naar het herstel van de cultuur sector

Samen naar het herstel van de cultuur sector

15 juni 2022 Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de plannen gepresenteerd in de hoofdlijnenbrief van 23 mei van staatsecretaris Uslu die gericht zijn op de herstart van de cultuur en creatieve sector. Door de coronacrisis kampt de sector met onder andere tegenvallende bezoekersaantallen. Hierdoor blijft de toekomst onzeker voor sommige instellingen. De provincies zien een kans om samen met het rijk op te trekken in de aanpak van het herstel van de cultuursector en het versterken van het erfgoedbeleid.
Meer weten Thema's

De cultuur en creatieve sector hebben onder grote druk gestaan tijdens de coronacrisis. Sinds de heropening van de sector zijn de bezoekersaantallen nog niet terug op het oude niveau gekomen. Hierdoor blijft de toekomst onzeker voor sommige instellingen. In de hoofdlijnenbrief van 23 mei presenteert de staatsecretaris maatregelen die gericht zijn op de herstart van de cultuur en creatieve sector. Hiervoor is 130 mln. beschikbaar gesteld en wordt verdeeld over de volgende onderwerpen: maatregelen gericht op de herstart van de sector, arbeidsmarkt, opgang brengen van opdrachtenstroom voor makers, impuls jongerencultuur en innovatie en digitalisering in de sector.

“De staatssecretaris toont bij haar start geweldige energie en vergezichten – de provincies verheugen zich als goede partner om samen aan tafel de verdere stappen naar de toekomst te bespreken, in het bijzonder op het gebied van de jongeren en van erfgoed” - Sietske Poepjes, voorzitter Bestuurlijke Advies Commissie cultuur.

Snel starten met uitvoering herstelplan

De provincies vinden het belangrijk dat er snel gestart wordt met een grondig herstelplan voor de culturele en creatieve sector. En waarderen de ambitie van de staatssecretaris om gezamenlijk met de provincies, gemeenten en professionals uit de culturele en creatieve sector op te trekken. De provincies zouden graag actief betrokken worden bij nieuwe beleidsontwikkelingen en bij het vormgeven van dit herstelplan. Eerdere samenwerkingen tussen het rijk, de provincies en gemeenten in stedelijke cultuurregio’s bleken succesvol te zijn. Daarom is het belangrijk dat deze ervaringen en een duidelijke rol voor de stedelijke cultuurregio’s ook onderdeel worden van het herstelplan.

Extra middelen voor jongeren

De provincies waarderen de voornemens om extra te willen inzetten op een programma voor jongerencultuur (15 tot 25-jarigen). Naast middelen voor het Fonds Cultuurparticipatie stelt de staatsecretaris 10 tot 12 miljoen beschikbaar voor grote steden (G4+G40) voor een meerjarenprogramma gericht op jongeren. Een welkome investering. Om ervoor te zorgen dat jongerencultuurprogramma alle jongeren in Nederland bereikt, stellen de provincies voor om als ketenpartner betrokken te worden bij de verdere uitwerking van het programma. Juist provincies waar geen tot weinig grote steden zijn, vervullen een belangrijke rol in (cultuur-) initiatieven voor jongeren. Zij investeren bijvoorbeeld aanvullend in cultuureducatie en talentontwikkeling. Hierdoor hebben provincies kennis en expertise om inbrengen en kunnen beleid en subsidies goed op elkaar afgestemd worden.

Erfgoed

Het project ‘Erfgoed Telt’ laat zien dat erfgoed verbonden is aan de grote transities van Nederland en dit impact heeft op onze samenleving. De staatsecretaris erkent deze koppeling in de hoofdlijnenbrief en zich gaat inzetten om de positie van cultureel erfgoed bij de grote transities verder te versterken. De provincies sluiten zich hierbij aan en blijven inzetten op het breder positioneren van erfgoed bij grote (ruimtelijke) opgaven. De gezamenlijk inzet van het rijk en de provincies in deze opgave is waardevol gebleken bij projecten zoals de Erfgoed Deal en de restauratie van rijksmonumenten. De provincies zien een kans om de samenwerking voort te zetten. Om dit te realiseren is wel blijvende inzet en investering nodig.

In de hoofdlijnenbrief van de staatssecretaris mist een kijk op de toekomst voor erfgoed beleid. Daarom pleiten de provincies voor de voortzetting van een brede benadering van erfgoed en verkennen graag op welke punten de provincies en het rijk nog meer samen kunnen optrekken om het brede erfgoedveld nog sterker te positioneren en toekomstbestendiger te maken.