Privacyverklaring

Het IPO is de Vereniging Interprovinciaal Overleg en behartigt de belangen van de 12 provincies in Nederland en in Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur. 

Het IPO is gevestigd aan de Herengracht 23 te Den Haag. 

Het IPO respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

Onderdelen privacyverklaring 

In deze privacyverklaring wordt het beleid van het IPO beschreven met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens die zij verzamelt via haar website. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het verzamelen, gebruiken en beheren van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. 

Gegevens die u aan ons verstrekt 

Wanneer u uw persoonsgegevens in het contactformulier of contact opneemt met de afdeling communicatie van het IPO (communicatie@IPO.nl) worden die gegevens verzonden naar haar servers en daar opgeslagen. 

Cookies en vergelijkbare technieken 

Wanneer u de website van het IPO bezoekt of van haar diensten gebruik maakt, verzamelt het IPO automatisch de gegevens die door uw computer of uw (mobiele) apparatuur waarmee u toegang tot deze website heeft. 

Deze gegevens omvatten 

Deze gegevens omvatten: 

URL, browsertype en –taal, datum en tijd van het bezoek die worden verzameld via Google Analytics; en 

Informatie die wij verzamelen met behulp van cookies. 

Google Analytics 

  1. Het IPO maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. 
  2. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website -activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken, of indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. 

 

De gegevens die aan Google worden doorgegeven, worden door haar opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt dat zij zich houdt aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zal zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Het IPO is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Social media plug-ins 

Het IPO maakt gebruik van YouTube en andere social media kanalen om beeldmateriaal met haar bezoekers en andere achterban te delen. Sommige van deze derde partijen plaatsen cookies om hun diensten te kunnen leveren, als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Het IPO probeert de hoeveelheid geplaatste cookies door deze social media zoveel mogelijk te beperken. 

Grondslag en doeleinden 

Het IPO verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van een wettelijke grondslag. Zo kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van de uitvoering van een overeenkomst, op basis van uw toestemming, het gerechtvaardigd belang van het IPO of in het kader van de uitvoering van een wettelijke taak. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld in het geval het IPO voor een provincie werkzaamheden uitvoert. Daarnaast gebruikt het IPO de gegevens die via de website worden verwerkt om de dienstverlening te verbeteren, om onder meer meldingen of klachten af te handelen, voor de communicatiestrategie en blogposts van het IPO. 

Delen met derden 

Het IPO kan derden inschakelen die voor haar de verwerkingen van uw persoonsgegevens beveiligen, technisch beheer- en/of IT-onderhoudswerkzaamheden van bijvoorbeeld de website uitvoeren. Wanneer het IPO door derden verwerkingen laat uitvoeren sluit zij met die partijen verwerkersovereenkomsten. Dit doet zij om te waarborgen dat de verwerkingen veilig plaatsvinden en verwerkers afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen. 

Beveiliging 

Het IPO neemt in overeenstemming met de AVG, verschillende maatregelen om uw persoonsgegevens op een veilige manier te kunnen verwerken. Zo worden door het IPO alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, tegen verlies, vernietiging of beschadiging, en tegen wijziging of onbedoelde openbaarmaking te beschermen. 

Bewaartermijnen 

Uw persoonsgegevens worden door het IPO niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze verzamelt. De termijnen die het IPO in acht neemt kunnen, wanneer het IPO op grond van (nieuwe of andere) wettelijke bepalingen daartoe verplicht wordt, worden verlengd 

Contacten en rechten van betrokkenen 

Als u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring heeft, of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van IPO, op het e-mailadres: privacy@IPO.nl 

U kunt daar ook terecht wanneer u een verzoek wilt doen tot inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens, of enig ander recht onder de AVG wilt uitoefenen. 

Als u daarover een klacht heeft kunt u daarvoor of voor elke andere vraag over de verwerking van de gegevens terecht bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Vereniging Interprovinciaal Overleg, e-mailadres: FG@BIJ12.nl 

Het IPO zal altijd proberen tot een bevredigende oplossing met u te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Veilig emailverkeer 

Het IPO wordt aangemerkt als ketenpartner van de overheid. Dit betekent dat een informatiebeveiligingsbeleid wordt gevoerd met extra beveiligingsmaatregelen. In de uitwisseling van informatie met bijvoorbeeld het Rijk en andere ketenpartners zoals de provincies, de waterschappen en gemeenten beveiligt het IPO alle e-mailverkeer met end-to-end-encryptie. 

Wijziging Privacyverklaring 

Het IPO behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment wanneer dat nodig is te wijzigen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 december 2023.