Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • IPO, VNG en UvW hoofdlijnendebat Digitale Zaken

Hoofdlijnendebat Digitale Zaken

16 mei 2022 De digitale transitie is één van de grote opgaven waar we als maatschappij mee aan de slag zijn. Het kabinet geeft met de hoofdlijnenbrief richting aan de te behalen resultaten en samen met de Europese Digital Decade vormt dit het kompas voor medeoverheden de komende jaren. De VNG, UvW en IPO waarderen de ambities die in het hoofdlijnenbrief staan beschreven maar maken zich zorgen over de uitvoering van het plan. Daarom brengen we met dit position paper graag nog enkele punten onder de aandacht.
Meer weten Thema's Dossiers

Lees het position paper

De digitale transitie is geen op zichzelf staande opgave. Digitalisering heeft vele gezichten en overstijgt verschillende beleidsterreinen en
maatschappelijke opgaven in onze samenleving. Daarom pleitten de medeoverheden voor zowel goede interdepartementale als goede interbestuurlijke samenwerking. Concreet zien de medeoverheden de kans om in goede samenwerking de 'Kabinetsbrede Werkagenda Digitalisering' vorm te geven. Ook vragen zij de staatsecretaris haar rijksbrede coördinerende rol voortvarend ter hand te nemen. 

Omdat de digitale transitie volop in ontwikkeling is, komt er regelmatig nieuwe nationale en Europese wet- en regelgeving op het gebied van digitalisering. In het position paper benadrukken de medeoverheden het belang van het toetsen van de nieuwe wetgeving op uitvoerbaarheid en samenhang. En vragen daarom de staatsecretaris om te verkennen of en op welke wijze het invoeren van een Kaderwet, waarin de samenhang wordt geborgd, mogelijk is. 

Europese wetgeving rondom dit thema is ook in volle ontwikkeling en de implementatie hiervan stelt de overheden voor grote opgaven. De medeoverheden vinden het daarom belangrijk om samen met het rijk één geluid te laten horen richting Europa en roepen op om de krachten te bundelen. 

Tot slot benadrukken de medeoverheden dat het bewerkstelligen van de digitale transitie grote inspanningen vragen van het rijk en medeoverheden. En dat dit alleen bereikt kan worden als zij daartoe genoeg zijn toegerust.