Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Position paper comisssiedebat toezicht en handhaving

Commissiedebat toezicht en handhaving

11 april 2022 Op 12 april debatteert de Kamer over toezicht en handhaving waar onder andere het rapport van de commissie van Aartsen op de agenda staat. Vanuit de provincies geven wij u hiervoor graag een aantal punten mee.
Meer weten Thema's Dossiers

Een samenvatting van de punten:

  • Benut de € 18 mln. die beschikbaar is voor versterking van het VTH-stelsel om bij te dragen aan de kennisontwikkeling en kennisdeling van de omgevingsdiensten, zodat de toekomstbestendigheid van de diensten wordt gewaarborgd
  • Investeer als rijk als stelselverantwoordelijke in het opzetten van een verplicht landelijk informatiesysteem, waardoor het mogelijk wordt op landelijk niveau uniform data met elkaar te delen
    en milieucriminaliteit effectief te bestrijden
  • Doe in aanvulling op de onderzoeken van de Commissie Van Aartsen en de Algemene Rekenkamer (decentrale onderdeel van het stelsel) óók onderzoek naar de rijkstaken en het functioneren van de rijksinspecties in het VTH-stelsel om zodoende het gehele stelsel goed te laten functioneren.
  • Dicht het toezichtsgat op de omgevingsdiensten via een onderlinge verplichte visitatie van omgevingsdiensten, waarbij de resultaten van de visitaties openbaar zijn en periodiek worden gedeeld met de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden

LEes het position paper