Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Brief koepels inwerkingsdatum omgevingswet

IPO, VNG, UvW over stemming ingang Omgevingswet Eerste Kamer

13 juni 2022 Op 7 juni 2022 heeft de Eerste Kamer besloten om vooralsnog geen datum vast te stellen voor de plenaire behandeling van het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Hierdoor is onzekerheid ontstaan over de invoeringsdatum van de wet. Het IPO, de VNG en UvW pleitten er als medeoverheden voor om vast te houden aan inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 en vragen de Eerste Kamer om nog voor de zomer over het ontwerp-KB in stemming te brengen.
Meer weten Thema's

Tijdens het tweeminutendebat Omgevingswet heeft de Tweede Kamer ingestemd om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet definitief te bepalen op 1 januari 2023. Nu ligt het voorstel bij de Eerste Kamer. 7 juni 2022 maakte de Eerste Kamer bekend vooralsnog geen datum vast te stellen voor de plenaire behandeling van het ontwerp-KB met de inwerkingtredingdatum van de Omgevingswet. Pas als de Eerste Kamer ook akkoord is met dit besluit, treed de Omgevingswet definitief in werking. 

De provincies, gemeenten en waterschappen roepen de Eerste Kamer op om het KB nog voor de zomer 2022 in stemming te brengen. Duidelijkheid over de invoeringsdatum zorgt ervoor dat de inzet van de capaciteit beschikbaar blijft voor een tijdige implementatie. Het houdt de energie vast die nodig is om dit soort complexe transities te doorlopen. Uitstellen van de besluitvorming over de invoeringsdatum na het zomerreces leidt tot verdere druk op de uitvoeringspraktijk. 

De medeoverheden delen de zorgen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat nog niet volledig werkt. Om de DSO goed werkend te krijgen moet nog veel gebeuren. De koepels en het rijk  blijven daarom de vinger aan de pols houden ten aanzien van de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet, waarbij verantwoorde invoering voorop staat.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2023 is er nog veel werk aan de winkel en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het DSO-stelsel worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld en er zullen werkende weg nog onderdelen toegevoegd worden waar nodig door de gezamenlijke overheden. 

De Omgevingswet is meer dan een digitaal stelsel, het is een transitie waar al jarenlang heel hard aan gewerkt wordt. Ook hebben we de Omgevingswet nodig om de grote transities op het gebied van klimaat, energie, stikstof en wonen in samenhang en interbestuurlijk op te kunnen pakken in de regio. Invoering per 1 januari 2023 helpt om werkende weg tot verdere verbeteringen te komen.

lees de brief