Een man schrijft de het woord CAO op een bord terwijl andere mensen naar hem kijken

CAO ontwikkelingen

04 december 2023 Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken met betrekking tot het proces om te komen tot een nieuwe cao voor de provinciale sector. Zoals jullie weten verloopt de huidige cao per 1 januari 2024. In de maanden na de Provinciale Statenverkiezingen zijn de colleges van Gedeputeerde Staten gevormd en de portefeuilles verdeeld, pas hierna kon de nieuwe Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) worden samengesteld.
Meer weten Thema's

De BOD is van start gegaan met de voorbereidingen en heeft kennis gemaakt met de vertegenwoordigers van de vakbonden. Vorig jaar zijn er samen met de vakbonden en een brede vertegenwoordiging vanuit werknemers een aantal onderwerpen voorbereid als input voor de nieuwe cao (co-creatie). Dat leverde waardevolle inzichten op die dit jaar als input worden meegenomen.

De maand december en begin januari wordt gebruikt voor de verdere voorbereidingen aan werkgeverszijde zodat de onderhandelingen voortvarend van start kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,

De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie