Wet Open Overheid Visual 01
  • Home
  • Nieuws
  • De Wet open overheid (Woo) treedt in werking op 1 mei 2022

De Wet open overheid (Woo) treedt in werking op 1 mei 2022

29 april 2022 1 mei a.s. gaat de Wet open overheid (Woo), de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur, in werking. In een gezamenlijke brief van het IPO, VNG, UvW en het ministerie van BZK wordt een update gegeven over de Wet open overheid en het onderliggende Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).
Meer weten Thema's

Het doel van de wet is om als overheid opener en toegankelijker te worden. Meer overheidsinformatie wordt sneller openbaar. Dit betekent veel voor organisatie waarop de Woo betrekking heeft. Ten opzichte van de Wob veranderen meerdere dingen, waarvan de belangrijkste veranderingen zijn:

  • Op termijn verplicht de Woo tot het actief openbaar maken van zoveel mogelijk informatie voor zover dit zonder onevenredige inspanning of kosten mogelijk is. Dit is verplicht voor documenten in 11 zogenaamde “informatiecategorieën” die zijn vastgelegd in de wet. Voor documenten die niet in deze informatiecategorieën vallen geldt een inspanningsverplichting;
  • De termijn voor het afhandelen van een Woo-verzoek wordt maximaal vier weken, met een verlenging met maximaal twee weken;
  • Elk bestuursorgaan dat onder de Woo valt moet een contactpersoon hebben waarbij mensen terecht kunnen met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie;
  • Een informatieverzoek moet ook elektronisch ingediend kunnen worden;
  • Er komt een onafhankelijk adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding;

Gefaseerde invoering actieve openbaarmaking

De Woo vraagt veel van organisaties. Daarom wordt de verplichting tot actieve openbaarmaking gefaseerd ingevoerd. Per 1 mei a.s. is er dus nog geen verplichting tot actieve openbaarmaking voor alle informatiecategorieën. In de loop van de komende jaren wordt dit stapsgewijs ingevoerd (per koninklijk besluit). Het moment waarop de verplichting tot actieve openbaarmaking ingaat wordt bepaald in onderling overleg tussen het Rijk en de medeoverheden.

Platform Open Overheidsinformatie

Alle in het kader van de Woo actief openbaar gemaakte overheidsinformatie moet voor iedereen op dezelfde plek vindbaar zijn. Het doel is dat deze informatie makkelijk vindbaar en doorzoekbaar is voor geïnteresseerden, burgers, journalisten, bedrijven, volksvertegenwoordigers en wetenschappers. Daarom is in de Woo geregeld dat het Rijk een digitale infrastructuur aanbiedt voor de actieve openbaarmaking van overheidsdocumenten. Het Ministerie van BZK stelt hiervoor het Platform Open Overheid (PLOOI) Beschikbaar. Omdat honderden organisaties hierop moeten aansluiten worden hoge eisen gesteld aan PLOOI. Op dit moment wordt zowel een loket voor handmatige levering van documenten ontwikkeld als een technisch koppelvlak om geautomatiseerd aan te sluiten op het platform. Een eerste oefenomgeving komt naar verwachting deze zomer beschikbaar. Provincies die dat willen kunnen zich via projectleider Paul Deurvorst aanmelden om hierbij aan te sluiten.

De minister van BZK heeft een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over de actuele voortgang. Deze vind je hier