IMG 1296
  • Home
  • Nieuws
  • Heldere kabinetskeuzes zijn noodzakelijk om het gebiedsproces weer op gang te krijgen

Begaanbaar pad nodig om doelen te realiseren

22 augustus 2022 In het gesprek dat de provincies voerden met het kabinet onder leiding van Johan Remkes is benadrukt wat er in de ogen van provincies belangrijk is om te komen tot herstel van de natuur, verlaging van de stifstofreductie en ruimte voor vergunningen voor boeren, ondernemers en woningbouw. Daarvoor is een helder veranderpad nodig met een afgestemd proces waarin ook oog is voor een gezonde toekomst van de lanbouwsector. Het kabinet kent de punten van de provincies, die zijn namelijk al vaker gedeeld. In het gesprek hebben de provincies het volgende naar voren gebracht.
Meer weten Thema's

Duidelijkheid

De provincies stellen voor om gezamenlijk met overheden, de landbouwsector, ketenpartijen en wetenschap de aanpak van stikstof in samenhang met andere thema's op te pakken om de transitie vorm te geven. Hierbij moeten alle partijen ‘aan de bak’. Goed bruikbare elementen uit de verschillende maatschappelijke initiatieven bieden handvatten voor een dergelijke agenda. Meer duidelijkheid is het devies.

Integrale opgaven

Wat nodig is, zijn realistische doelen en een bijhorend tijdspad, gebaseerd op alle uitgangspunten: dus inclusief Klimaat, het perspectief voor de landbouw, water, de natuurdoelen en de stikstofdoelen voor álle sectoren. Daarbij zijn de juiste randvoorwaarden nodig die gericht ingezet kunnen worden en passen bij de gebiedsgerichte aanpak.

Als gebiedsregisseur werken provincies samen met alle gebiedspartners, ondernemers en inwoners. Dit lukt alleen als er duidelijke doelen zijn, heldere uitgangspunten voor de toekomstige landbouw zijn, instrumenten beschikbaar zijn, respect is voor de rol van provincies. Om te werken aan het vertrouwen van en voor alle partners is een blijvende dialoog noodzakelijk. Provincies dragen daar actief aan bij.

Het is nu aan het kabinet om op basis van deze gesprekken het proces weer vlot te trekken. Als het Rijk in hechte samenwerking met de provincies de randvoorwaarden invult, gaan de provincies door vanuit hun rol als gebiedsregisseur met het realiseren van deze grote opgave.