Nature Electricity Horizon Holland Rural Netherlands T20 Kq19dx
  • Home
  • Nieuws
  • Integraal progammeren voor energie-infrastructuur

Integraal progammeren voor energie-infrastructuur

10 januari 2023 Nederland staat voor grote opgaven: de woningbouwopgave, de klimaat- en energietransitie, stikstof en natuur, mobiliteit, en diverse andere opgaven, die afgelopen periode steeds urgenter zijn geworden. Daardoor verandert Nederland: woningen, bedrijven en voertuigen verduurzamen, gas- en kolengebruik neemt af, opwek uit wind en zon neemt toe. En er komen nieuwe woningen, nieuwe industrie en datacenters. Hierdoor verandert onze manier van opwekken, verbruiken en transporteren van energie.

Grote aanpassingen nodig in het energiesysteem 

Het huidige energiesysteem is niet ingericht op deze grote veranderingen. Deze vragen de komende decennia om grote investeringen in de energie-infrastructuur, aanpassingen in het energiesysteem, in ruimtelijke planning, in wetgeving en beleid. 

Daarom is integraal programmeren belangrijk 

Integraal programmeren is een gezamenlijk proces van in ieder geval overheden en netbeheerders, gericht op het ontwerpen en plannen (in tijd en plaats) van en keuzes maken over toekomstige energie-infrastructuur, opslag en conversie, in nauwe samenhang met ruimtelijke en sectorale planvorming voor vraag en aanbod (industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, opwek, landbouw), op basis van een publieke afweging.” 

PMIEK’s in ontwikkeling

In de provincies krijgt integraal programmeren vorm via het PMIEK. In alle provincies wordt uiterlijk in maart 2023 een eerste PMIEK opgeleverd. In het PMIEK komt te staan:

  • welke investeringen voor uitbreiding van regionale energie-infrastructuur het meest nodig zijn;
  • hoe deze keuzes in investeringsplannen van netbeheerders en in het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten ondergebracht worden.

Handreiking intergraal programmeren

Om provincies, gemeenten en netbeheerders te ondersteunen bij de totstandkoming van het PMIEK is een handreiking opgesteld. In deze handreiking wordt beschreven waarom integraal programmeren nodig is, wat het is en hoe het in de praktijk vorm kan krijgen.

Lees hier de handreiking Integraal Programmeren.