Een rij hoogspanningsmasten
  • Home
  • Nieuws
  • Interbestuurlijke afspraken ‘Samen werken aan regionale energie-infrastructuur’

Interbestuurlijke afspraken ‘Samen werken aan regionale energie-infrastructuur’

18 juli 2022 De energietransitie vraagt om intensieve samenwerking en gezamenlijke sturing. De samenhang tussen het energiesysteem, ruimtelijke ontwikkelingen en verduurzaming van industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit, is daarbij van belang. Daarom werkten IPO, VNG, Netbeheer Nederland, het Nationaal Programma RES en de ministeries van EKZ en BZK gezamenlijk aan afspraken over het programmeren van regionale energie-infrastructuur. Op 30 juni 2022 stelden zij een handreiking vast over hoe de samenwerking binnen een provincie kan worden georganiseerd.
Meer weten Thema's

Elke provincie krijgt een werkorganisatie waarin provincie, gemeenten en netbeheerder(s) plaatsnemen. Waar mogelijk of logisch wordt vanuit bestaande structuren en werkverbanden gewerkt. Hierdoor ontstaat beter inzicht in de energievraag, de mogelijkheden en beperkingen van het energiesysteem en in de benodigde energie-infrastructuur. Dit inzicht helpt provincies en gemeenten bij het maken van bestuurlijke keuzes: wat komt eerst en wat komt later?

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK)

In het voorjaar van 2023 wordt van iedere provincie een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) verwacht. Het PMIEK bevat een prioritering van en plannen voor uitbreidingsinvesteringen van regionale energie-infrastructuur. Daarnaast bevat het afspraken over het borgen van de keuzes in investeringsplannen van netbeheerders en in het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten. Met de Rijksoverheid is er afstemming over de programmering van het nationale energiesysteem. Voor het nationale energiesysteem werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE), het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) en het nationale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

Deze manier van samenwerken en samen sturen op energie-infrastructuur is nieuw en volop in ontwikkeling. Verschillende regio’s en provincies doen hier al wel ervaring mee op. Zo zijn de pilot-regio’s Noord-Holland Noord, West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen al gestart met het werken met het nieuwe sturingsmodel.

Groeidocument

Ook op 30 juni 2022 is een nieuwe versie van het Groeidocument beschikbaar gekomen. Dit document kan behulpzaam zijn bij het opstarten en organiseren van het programmeringsproces in de provincie. Een regelmatige update van dit document is voorzien. Houd daarvoor de RVO pagina met downloads in de gaten.

Meer informatie is te vinden op de website van de RVO.