Holding Grinding Machine Man In Uniform Is Workin 2022 10 07 00 16 28 Utc
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies en medeoverheden zetten zich in voor een schonere en stillere bouw

Provincies en medeoverheden zetten zich in voor een schonere en stillere bouw

30 oktober 2023 Provincies, ministeries, gemeenten, waterschappen en andere branche- en netwerkorganisaties tekenen vandaag het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In het convenant maken zij afspraken om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken, wat goed is voor natuur, gezondheid en klimaat.

In de bouw worden veel emissies uitgestoten die schadelijk zijn voor de natuur, het klimaat en de gezondheid. Om onszelf en onze omgeving schoon en gezond te houden moeten we deze schadelijke emissies terugdringen. Dat is ook praktisch van betekenis en op de korte termijn. Emisseloos bouwen betekent ook geen stikstof uitstoot. De stikstof uitstoot in de bouwfase, voor de woningbouw of bij grote duurzaamheidsprojecten (Portos), hoeft dan in ieder geval geen probleem meer te zijn bij het realiseren van projecten, Het ondertekenen van het convenant SEB is een belangrijke stap om dit te realiseren. Provincies zijn namelijk een belangrijke opdrachtgever van veel bouwprojecten in Nederland.

Routekaart

Aan de hand van een routekaart SEB is in kaart gebracht in welk tempo de komende jaren schoner en emissieloos materieel wordt uitgevraagd. Lichter materieel zal daarbij eerder emissieloos worden dan zwaarder of specialistisch materieel. Op deze manier kan de bouwsector zien wat zij de komende jaren kunnen verwachten en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. De afspraken die we nu maken dragen bij aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van natuur, klimaat en schone lucht. Met het ondertekenen van dit convenant verbinden de provincies en medeondertekenaars zich aan de routekaart.

Bijdrage Rijksoverheid

De Rijksoverheid stelt ruim 1 miljard euro voor de periode tot en met 2030 beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw gericht op werk-, voer- en vaartuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt de ondernemers in de bouwsector met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel. Een zogenoemde Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling van in totaal 180 miljoen euro moet er voor zorgen dat medeoverheden die het convenant tekenen, de extra kosten die emissieloos aanbesteden met zich meebrengt deels gesubsidieerd krijgen. Om dezelfde reden gaat ook een deel van de middelen naar de aanbestedende Rijksdiensten. Tot slot ondersteunt de Rijksoverheid de ontwikkeling van kennis op het gebied van ‘slimmer werken’ door procesmaatregelen, prefab en andere tools.

“Een schone bouw draagt bij aan een schoner en gezonder Nederland. Dat de provincies het convenant SEB ondertekenen is een mooie mijlpaal. Provincies geven hiermee samen met de andere overheden als opdrachtgever van Grond weg en waterwerken, één van de belangrijkste uitgaveposten van de provinices, een krachtig signaal af. We willen deze transitie samen met de sector doorlopen.” Aldus André van Schie, gedeputeerde in de provincie Utrecht.

Meer informatie via de website opwegnaarweb.nl