Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies roepen Kamers op tot spoedig besluit over inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2024

Provincies roepen Kamers op tot spoedig besluit over inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2024

26 januari 2023 In het Ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) dat minister De Jonge vandaag heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. De gezamenlijke provincies vinden dit een goede en verantwoorde datum en roepen de beide Kamers op om op korte termijn hiertoe te besluiten.
Meer weten Thema's

Gedragen besluit over datum
De provincies hebben deze week tijdens het Bestuurlijk Overleg VRO op 23 en 25 januari met minister De Jonge, de VNG en de Unie van Waterschappen gesproken over de stand van zaken van de Omgevingswet en het digitale stelsel. De provincies onderschrijven het belang dat de wet verantwoord wordt ingevoerd, zodat dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan vinden. De provincies bereiden zich hier al langere tijd intensief op voor, in nauwe samenwerking met andere overheden. De voortgang die hierin is geboekt en de afspraken met het ministerie over het vervolg geven de provincies het vertrouwen dat 1 januari een verantwoorde datum is. Tijdens het Bestuurlijk Overleg was de gezamenlijke conclusie dat de voorwaarden voor inwerkingtreding voldoende zijn ingevuld om nu een besluit te nemen over de inwerkingtredingsdatum en dat de datum van 1 januari 2024 breed draagvlak bij alle partijen heeft.

Duidelijkheid over datum is belangrijk
De provincies willen een bijdrage leveren aan de ruimtelijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Zij hebben zich de afgelopen jaren intensief voorbereid op de Omgevingswet en kijken uit naar een definitieve datum voor de invoering en roepen de Kamers op tot snelle besluitvorming, zodat er uiterlijk in maart definitief helderheid is. Het tijdig instemmen van de Kamers geeft alle partijen de zo broodnodige duidelijkheid.

Provincies kunnen de Omgevingswet gebruiken om de grote transities op het gebied van klimaat, energie, stikstof en wonen in samenhang en interbestuurlijk op te kunnen pakken in de regio. De Omgevingswet ondersteunt in het gebiedsgericht werken en het integraal afwegen van ruimtelijke opgaven. De provincies hebben nu duidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum nodig om de laatste stappen in de voorbereiding op de inwerkingtreding zorgvuldig te kunnen doorlopen. Nog langere onzekerheid hierover werkt verlammend en vertragend. Door intensief testen weten we welke verbeteringen er in het werken met het nieuwe digitale systeem dat de Omgevingswet ondersteunt nog doorgevoerd moeten worden en welke tijdelijke maatregelen er beschikbaar zijn. Het werk is met het bepalen van de datum van 1 januari 2024 nog niet klaar, maar de provincies hebben er vertrouwen in dat we samen, ieder met eigen verantwoordelijkheid nu definitief de stap kunnen zetten naar de laatste fase voor inwerkingtreding.

Meer informatie


Lees hier de kamerbrief