Dauwdruppels op een aantal grassprieten
  • Home
  • Nieuws
  • Reactie kamerbrief: Groen licht voor versnellingsplannen, PAS-melders sneller een nieuwe vergunning

Reactie kamerbrief: Groen licht voor versnellingsplannen, PAS-melders sneller een nieuwe vergunning

15 juli 2022 In de op 15 juli gepresenteerde brief maakt de minister Van der Wal versneld middelen vrij voor de aanpak voor het landelijk gebied. Belangrijk onderdeel daarvan is de toekenning van voorstellen die provincies hebben gedaan in het kader van de zgn. versnellingsaanpak. Provincies deden gezamenlijk zo’n 90 voorstellen.
Meer weten Thema's

Edward Stigter namens de samenwerkende provincies:” Wij waarderen deze stap van de minister. Provincies staan klaar om samen met gebiedspartners haalbare stappen te gaan zetten. Er is ruimte in het gebiedsproces nodig om succesvol tot resultaten te komen. Hoewel provincies veel meer voorstellen hebben gedaan dan nu gehonoreerd worden, kunnen we aan de slag.”

Versneld perspectief voor PAS melders

De minister maakt daarnaast versneld middelen vrij om PAS melders te kunnen legaliseren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van provincies om deze groep van veelal agrariërs het gewenste perspectief op legalisatie te bieden.

Deze groep verkeert al langer in onzekerheid omdat ze formeel geen vergunning hebben. Daar kan, na duidelijkheid over de nog te stellen randvoorwaarden, versneld aan worden gewerkt.

Gebiedsprocessen staan centraal

Door nu versneld voorstellen uit te voeren kan in 2022 en 2023 al stikstofreductie worden behaald. Dit loopt dus vooruit op de gebiedsprocessen. De voorstellen die nu gehonoreerd zijn worden onderdeel van de gebiedsprogramma’s. De minister geeft terecht aan dat deze gebiedsprogramma’s centraal blijven.

Innovatie

Provincies deden ook voorstellen die gericht zijn op het gezamenlijk leren en op de transitie en innovatie van de landbouw. Dat past bij de aanpak die in de gebieden nodig is. Het gaat om een breed pallet van mogelijkheden gericht op natuurherstel, opkoop, en innovatie onder strikte voorwaarden.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Bij de realisatie van NNN maken provincies afspraken over beheer en inrichting die aansluit bij de doelstellingen en dat daar een mate van agrarisch gebruik bij zal horen. De mate waarin dat samen kan met reductie is afhankelijk van de opgave in het gebied en van het gebiedsproces. Het is aan de provincies om die opgave voor NNN binnen de mogelijkheden van het gebiedsproces te formuleren.

De stikstofreductiekaart

Het concreet zichtbaar maken waar en in welke mate stikstofemissiereductie moet worden behaald, heeft veel veroorzaakt in Nederland. De minister benadrukt in haar brief dat het richtinggevende doelen zijn en geen blauwdruk. In de gebiedsprocessen zal het verder worden uitgewerkt. Provincies onderstrepen het belang van een vorm van agrarisch natuurbeheer in natuurgebieden.

Lees verder op aanpakstikstof.nl