Een rij huizen aan het water bij zonsondergang
  • Home
  • Nieuws
  • REACTIE OP RLI-ADVIES Goed Water Goed Geregeld

Reactie op RLI-advies Goed Water Goed Geregeld

11 mei 2023 Op 11 mei publiceerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) het rapport Goed Water Goed Geregeld over de Kaderrichtlijn Water. Waterkwaliteit is naast droogte, stikstof en natuur ook een hele belangrijke drukfactor. Centraal in het advies staan de vragen: wat is er nodig om het huidige KRW-proces optimaal te laten verlopen, en wat is er nodig om naar een gezond en goed functionerend watersysteem toe te werken, zowel nu als na 2027? Het rapport bevat vijf aanbevelingen als antwoord op deze vragen. Provincies betrekken het advies bij het verder invullen van haar gebiedsplannen.
Meer weten Thema's Dossiers

De aanbevelingen zijn herkenbaar en provincies zijn zich bewust van het belang om de KRW-doelstellingen te halen. De KRW is een Europese richtlijn die vereist dat de waterkwaliteit in 2027 verbeterd moet zijn. De aanbevelingen van de RLI richten zich onder andere op het instellen van meldings- of vergunningplichten voor wateronttrekkingen en het verminderen van de nutriëntenconcentratie in het grond- en oppervlaktewater. 

Adviezen om waterkwaliteit te verbeteren

De RLI schrijft dat er vergunnings- of meldingsplichten moet komen voor grondwateronttrekkingen. Zo blijft beter inzichtelijk hoeveel grondwater er onttrokken wordt, waardoor overheden beter kunnen sturen in tijden van droogte in kwetsbare gebieden. Grondwateronttrekkingen hebben al langer de aandacht van provincies en ze ondersteunen deze aanbeveling.

Ook pleiten de provincies al langer om de versnelde invoering van instrumenten voor het verminderen van de probleemstoffen in het grond- en oppervlaktewater. Het gaat hierbij om de instrumenten die Johan Remkes eerder aanhaalde in het rapport "Wat wel kan". Instrumenten die betrekking hebben innovatie, extensivering, verplaatsing of stopzetting van agrarische activiteit. 

KRW-impuls

In maart kondigde de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan samen met andere waterbeheerders een KRW-impuls op te zetten. Met de KRW-impuls moeten aanvullende maatregelen genomen worden om de KRW-doelen te halen. Deze maatregelen zijn onder andere waterkwaliteitsmaatregelen, die een plek moeten krijgen in de integrale provinciale gebiedsprogramma’s NPLG voor de transitie van het landelijk gebied. De komende tijd worden deze maatregelen verder uitgewerkt.

Transitie landelijk gebied

Zowel de KRW-opgave als de stikstofopgave maken deel uit van de transitie van het landelijk gebied. De keuzes die provincies maken, worden samen met belanghebbenden in gebiedsprocessen bepaald. Deze processen beschrijven wat er per gebied mogelijk is om de verschillende doelen te halen. 

RLI-advies Goed water goed geregeld