lopende zwarte kraan
  • Home
  • Nieuws
  • Reactie provincies op signaalrapportage drinkwater van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Reactie provincies op signaalrapportage drinkwater van de Inspectie Leefomgeving en Transport

15 januari 2024 15 januari stuurde demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers de signaalrapportage ‘Drinkwater steeds schaarser’ naar de Tweede Kamer. Het rapport is opgesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en beschrijft dat als er geen actie wordt ondernomen er vanaf 2030 een structureel tekort aan drinkwater ontstaat in Nederland.
Meer weten Thema's Dossiers

De ILT schrijft in haar rapport dat de knelpunten in de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen groter zijn dan in de huidige leveringsplannen van de drinkwaterbedrijven is voorzien. Drinkwaterbedrijven beschikken over onvoldoende drinkwaterbronnen waardoor het niet lukt om hun reserves op peil te houden. De gezamenlijke provincies hebben kennisgenomen van het ILT-rapport en zullen tijdens het volgende Bestuurlijk Overleg Water het advies bespreken.  

Rol van provincies 

In de drinkwaterwet is opgenomen dat overheden, waaronder de provincies, een zorgplicht hebben voor de noodzakelijke randvoorwaarden om de drinkwatervoorziening nu en in de toekomst veilig te stellen. Een duurzame drinkwatervoorziening weegt daarom naast andere belangrijke opgaven zoals natuur, energie, wonen en economie mee in de keuzes die provincies maken over de ruimtelijke inrichting van een gebied. Volgens de ILT weegt de zorgplicht voor drinkwater onvoldoende mee op dit moment. En zien zij onvoldoende bestuurlijke prioriteit bij de provincies. Volgens de provincies is de invulling van de zorgplicht een gezamenlijke inspanning van de samenwerkende overheden. Op dit moment wordt er per provincie een adaptieve strategie drinkwater uitgevoerd om samen met drinkwaterbedrijven en andere overheden goede stappen te zetten om de beschikbaarheid van drinkwater nu en in de toekomst te garanderen. Ook benadrukken de provincies dat, ondanks de focus die de ILT in haar rapport aanbrengt, de wettelijke zorgplicht geldt voor alle overheden. De provincies kunnen het niet alleen! 

Actieprogramma Beschikbaarheid drinkwaterbronnen 

De gezamenlijke provincies werken samen met Vewin en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het actieprogramma Beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030. Het doel van dit programma is om 102 miljoen kubieke meter per jaar extra capaciteit te realiseren.  Ook kijken we in dit programma door naar de langere termijn tot 2050.  

Naast het verhogen van het drinkwateraanbod, bepleiten provincies de groeiende vraag te verlagen met besparingsmaatregelen om laagwaardig gebruik, als besproeien van tuinen, te voorkomen. 

Aanvullend Strategische Voorraden 

De afgelopen jaren hebben de provincies Aanvullend Strategische Voorraden (ASV’s) aangewezen. ASV’s zijn gebieden in Nederland die beschikken over voorraden grond- en oppervlaktewater die ingezet kunnen worden voor de drinkwaterproductie. Het beschermen van deze gebieden is een belangrijke taak van de provincies.