Dauwdruppels op een aantal grassprieten
  • Home
  • Nieuws
  • Rijk geeft richting aan stikstofreductie per provincie

Rijk geeft richting aan stikstofreductie per provincie

10 juni 2022 Vrijdag 10 juni bracht het Rijk de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) naar buiten. Daarin formuleert het Rijk de hoofdlijnen van het NPLG en geeft het per provincie richtinggevende gebiedsdoelen voor stikstofemissiereductie.
Meer weten Thema's

Naar verwachting zal het Rijk dit najaar ook doelen voor Kaderrichtlijn Water, voor Klimaat (landbouw en landgebruik) en voor natuur (vogel- en habitatrichtlijn) naar buiten brengen. Daarin worden, naast de landbouw, ook de industrie en mobiliteitssector aangesproken om hun aandeel te leveren.

Provincies en Rijk spraken af dat de richtinggevende doelen het eerste vertrekpunt vormen van de plannen die in de gebieden worden gemaakt. De bijbehorende kaart van het Rijk vraagt nadere bestudering. Maar geeft tevens al aan dat goed moet worden doorgesproken. Over de doelstellingen van Natuur Netwerk Nederland op de kaart hebben de provincies reeds hun verbazing laten blijken.

De overheden rekenen er op dat de samenwerking met alle betrokken partijen in die gebieden succesvol zal zijn om concrete stappen te zetten die zorgen voor stikstofvermindering in dat gebied.

Edward Stigter zegt namens de samenwerkende provincies: “We komen in een ingewikkeld maar noodzakelijk gesprek met alle betrokkenen. Het zal niet gemakkelijk zijn om concrete afspraken met elkaar te maken. Maar omdat we onze gebieden goed kennen en het samen doen, heb ik er vertrouwen in dat we zullen slagen!”.

Provincies willen, in lijn met haar eerder gepresenteerde Stikstofplan, werk maken van reductiedoelen én de staat van instandhouding van de natuur in die gebieden. Ze doen dat met oog op de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van landelijke gebied. Ook benadrukten de provincies in dat Stikstofplan landelijk generiek beleid als belangrijke voorwaarde. De stikstofruimte die daarmee wordt behaald, moet een belangrijke rol spelen in bijvoorbeeld het legaliseren van de PAS melders en woningbouw.

Bij het opstellen van gebiedsplannen benutten provincies de kennis en ervaring uit de gebiedsprocessen die in alle provincies lopen. In juli 2023 komen de gebiedsplannen.

Lees hier de startnotitie NPLG 

Perspectief voor de landbouw

Provincies hebben in hun stikstofplan al aangegeven dat perspectief voor de landbouw- en voedselketen essentieel is voor het slagen van de gebiedsgerichte aanpak. Gelukkig ziet ook het Rijk hiervan het belang. Dat blijkt uit de brief hierover vandaag ook aan de Kamer is gestuurd.

Wat de samenwerkende provincies betreft betekent 'perspectief' dat ondernemers in de hele landbouw- en voedselketen gefundeerde (investerings)beslissingen kunnen nemen voor de toekomst van hun bedrijf. Dat mag wat de provincies betreft dan nu in brief wordt genoemd. Het perspectief voor de landbouw vraagt nu om snelheid en om duidelijkheid.

Dus zijn er duidelijke doelen, verdiencapaciteit en ruimte en maatwerk nodig. We werken graag verder samen met de betrokken ministers en de ketenpartijen om hieraan uitwerking en uitvoering te geven. De oproep in de brief om de hele keten te betrekken om de doelen te bereiken is de samenwerkende provincies uit het hart gegrepen.

 

Lees hier de landbouwbrief