Een bushalte met de tekst #methetov ernaast (1)
  • Home
  • Nieuws
  • Rijksvoorstellen OV 2023 niet acceptabel

Rijksvoorstellen OV 2023 niet acceptabel

09 juli 2022 Het rijk, de OV-bedrijven en decentrale overheden hebben afgelopen vrijdag in een finale poging geen overeenstemming weten te bereiken over een pakket aan maatregelen om dreigende verschralingen in het OV in 2023 om te buigen naar een groeiperspectief. Naar onze stellige overtuiging als provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Vervoerregio Amsterdam waren de voorliggende voorstellen van het rijk onvoldoende voor behoud van het OV in 2023. De omvang van de rijksgarantstelling was beperkt (150 miljoen in plaats van de benodigde 500 miljoen) maar daarbovenop en vooral staan de door het rijk gestelde voorwaarden haaks op de wens tot herstel van het OV richting het voorzieningenniveau van 2019. Komende weken moeten de overheden nu ondanks het niet tot stand komen van landelijke afspraken per gebied hun keuzen voor het aanbod van OV in 2023 definitief bepalen. Ondanks dat niemand dat wil, zijn daarbij verdere verschralingen aan de orde. Deze zullen veel reizigers helaas gaan raken en leiden tot enerzijds meer vervoerarmoede en anderzijds extra automobiliteit.
Meer weten Thema's Dossiers

Het is buitengewoon spijtig dat het Rijk, de regio’s en de vervoerders niet tot overeenstemming konden komen. De afgelopen jaren is intensief én collectief gewerkt aan het overeind houden van het OV als vitale sector. De staatssecretaris presenteert nu een vangnetregeling, die weliswaar mogelijkheden biedt, maar waarmee de regio’s niet uit de voeten kunnen. Als decentrale overheden betreuren dat, juist omdat we willen blijven zorgen voor een aantrekkelijk regionaal openbaar vervoer met een goede dienstverlening aan de reiziger. Nu en in de toekomst. Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van woningbouw en verduurzaming. Het OV is daarbij onmisbaar.

We zijn oprecht teleurgesteld dat we ondanks de mogelijkheden die er wel degelijk waren niet tot elkaar gekomen zijn. Er bleek bij het rijk geen ruimte om haar voorstel op onderdelen aan te passen. Het Rijk zal nu eenzijdig de voorgenomen regeling toch uitwerken en publiceren. We hopen dat ons pleidooi voor betere voorwaarden alsnog wordt mee genomen, en blijven ook bereid tot nadere gesprekken daarover. Ons streven blijft immers om tot een beter passend financieel vangnet te komen dat het regionaal OV in staat stelt de dienstverlening op korte en langere termijn op een kwalitatief goed niveau te houden. Tot dat moment blijft voor de regio’s en vervoerders, maar belangrijker nog voor de reiziger, onzekerheid bestaan op welk aanbod van bus, tram en metro in 2023 en 2024 kan worden gerekend en kunnen ingrijpende maatregelen niet worden uitgesloten.

Wij doen daarom een laatste oproep aan Kabinet en Kamer om alsnog met een werkbaar voorstel te komen.