031122Rvo 5
  • Home
  • Nieuws
  • Routekaart van het Nationaal Waterstof Programma

Routekaart van Nationaal Waterstof Programma

03 november 2022 De provincies zien in het energiesysteem van de toekomst een belangrijke rol voor duurzaam geproduceerde waterstof. Het IPO heeft daarom, namens en met de 12 provincies, meegewerkt aan de totstandkoming van de Routekaart van het Nationaal Waterstof Programma. Dat heeft geleid tot een document waarin de ontwikkeling van waterstof-aanbod, verbindende infrastructuur en waterstof-vraag vanuit de verschillende Klimaatakkoord-sectoren in samenhang zijn uitgewerkt. Het vormt een goede basis voor benutting van het potentieel van waterstof als duurzame energiedrager én industriële grondstof.

Een kernboodschap die het IPO in het routekaart-proces heeft ingebracht is het belang van regionale waterstof-distributie. Vanuit het nieuw te realiseren landelijke transportnet dient ruimte te worden gemaakt voor het distribueren van waterstof naar onder meer regionale industrie en tankstations, die gelegen zijn buiten de vijf grote industrieclusters. Het IPO is verheugd dat de Minister voor Energie & Klimaat in een recente Tweede Kamer-brief over dat landelijke net expliciet het belang van regionale distributie heeft benoemd, inclusief de toezegging om dit te gaan verkennen. Dit vergt zorgvuldige ruimtelijke afstemming tussen landelijke en regionale waterstofontwikkelingen en beleidsprocessen. Het IPO maakt graag zo snel mogelijk concrete afspraken over verdere samenwerking en rolverdeling.

Het IPO roept op om de randvoorwaarden op orde te brengen die nodig zijn om de routekaart te kunnen uitvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beoogde verdubbeling van de doelstelling voor elektrolyse-capaciteit voor groene waterstof-productie in 2030. Deze verdubbeling is wenselijk voor de energietransitie en vermindering van de afhankelijkheid van Russisch aardgas. In het Nationaal Plan Energiesysteem zal dan bijvoorbeeld voldoende wind-op-zee gereserveerd moeten worden om grootschalige groene waterstof-productie mogelijk te maken. Ook waterstof-import zal belangrijk worden voor ontwikkeling van de waterstofmarkt, om vraag en aanbod in balans te kunnen brengen en houden.

Melissa van Hoorn, gedeputeerde Energietransitie en Regionale Energie Strategie voor provincie Groningen "Waterstof wordt belangrijk voor zowel de industriële clusters als de decentrale bedrijventerreinen. Ook zware mobiliteit en scheepvaart hebben waterstof nodig voor het behalen van de energietransitiedoelstellingen. Daarom ben ik blij dat we vanuit Rijk en provincies de afstemming zoeken en samenwerken aan distributie van waterstof. Ik onderschrijf de conclusie dat er nog een forse uitdaging ligt om de plannen om te zetten tot realiteit. Het Rijk, provincies en bedrijfsleven hebben de sleutels tot succes in handen!"

Jo-Annes De Bat, gedeputeerde Energie en Economie voor provincie Zeeland: ‘’In mijn contacten met de Zeeuwse industrie en met de andere provincies hoor ik het belang van de waterstofontwikkelingen. Soms heeft men al veel ervaring, vaker liggen er hele ambitieuze plannen. Het nú gaan uitvoeren van deze plannen is cruciaal, om alle ambitieuze doelen op het gebied van verduurzaming te halen. Samenwerking tussen IPO, Rijk en de markt is daarbij cruciaal. Deze routekaart geeft daarin houvast, met name omdat vanuit de volledige waardeketen van duurzame waterstof wordt gekeken.’’

De volledige tekst van de routekaart en een visualisatie kunnen worden geraadpleegd op: https://nationaalwaterstofprogramma.nl/over+ons/routekaart+waterstof/default.aspx