Sheep In The Pasture T20 Pyo1nj
  • Home
  • Nieuws
  • Vastgelopen landbouwakkoord zorgt voor minder instrumenten in gebiedsprogramma’s

Vastgelopen landbouwakkoord zorgt voor minder instrumenten in gebiedsprogramma’s

21 juni 2023 De onderhandelingen om tot een gedragen landbouwakkoord te komen zijn mislukt. Gisteravond heeft LTO na een gesprek met een delegatie van het kabinet besloten te stoppen met het landbouwakkoord. De provincies betreuren deze uitkomst. De gezamenlijke intentie was om met het landbouwakkoord de boeren die blijven een duidelijk perspectief te bieden. Daarmee vormde het akkoord een belangrijke steun in de rug voor gebiedsprogramma’s van de provincies die gaan over de toekomst van het landelijk gebied.
Meer weten Thema's

Het Landbouwakkoord

Op advies van 'Stikstofbemiddelaar' Johan Remkes heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het initiatief genomen om een akkoord te sluiten samen met de provincies, boerenorganisaties, ketenpartijen, de Rijksoverheid, en natuur- en milieuorganisaties over maatregelen die zowel de agrarische sector een helder perspectief bieden als doelen op het gebied van natuur, water en klimaat verwezenlijken. Deze maatregelen zouden gezamenlijk worden overeengekomen in het Landbouwakkoord. Namens de gezamenlijke provincies nam gedeputeerde Elies Lemkes-Straver uit Noord-Brabant deel aan de onderhandelingen. Elies Lemkes-Straver: “We gaan in onze gebiedsprocessen door om in goed overleg met agrariërs te werken aan goede gebiedsgebiedsgerichte oplossingen. Helaas hebben we hiervoor nu minder instrumentarium beschikbaar.”

Belang van het Landbouwakkoord voor de gebiedsprocessen

De provincies hebben eind vorig jaar al aangegeven dat een helder perspectief voor de boerensector van groot belang is voor de gesprekken die lopen in de gebiedsprocessen. In een rapport dat de provincies aan minister Adema hebben overhandigd, hebben zij aangegeven welke elementen volgens hen deel moeten uitmaken van het Landbouwakkoord en wat provincies nodig hebben van het Rijk om tot resultaat te komen in gebiedsprocessen. De provincies benadrukken dat ondernemers ruimte nodig hebben in regelgeving en ondersteuning om deel te nemen aan de gebiedsprocessen. De maatregelen in het Landbouwakkoord hadden deze bewegingsruimte kunnen bieden en tegelijkertijd kunnen zorgen dat de doelen op het gebied van klimaat, natuur en water werden behaald. Elies Lemkes-Straver “We hebben goede gesprekken gevoerd aan de Hoofdtafel. Het unieke is dat we dat met de hele keten hebben gedaan. Dat heeft partijen dichter bij elkaar gebracht. Dat biedt perspectief voor de toekomst.”

Hoe nu verder?

Minister Adema heeft eerder aangegeven dat als de betrokken partijen er niet uitkomen, het kabinet zelf maatregelen zal nemen om de beoogde doelen voor klimaat, natuur en water te halen en tegelijkertijd perspectief te bieden aan de sector. Voor provincies is perspectief voor de landbouw van groot belang, omdat wij in lopende gebiedsprocessen tot afspraken willen komen over de toekomst van gebieden en bedrijven. Wij blijven in gesprek met het Rijk over gebiedsprocessen en generiek beleid. 

De provincies hopen dat er alsnog zo snel mogelijk afspraken worden gemaakt die ondersteunend zijn voor de gebiedsprogramma’s.