Dauwdruppels op een aantal grassprieten
  • Home
  • Nieuws
  • Volgende stappen van het Rijk in de stikstofaanpak als opmaat transitie van het landelijk gebied

Volgende stappen van het Rijk in de stikstofaanpak als opmaat transitie van het landelijk gebied

10 februari 2023 Met de brieven over de aanpak piekbelasting en voortgang NPLG zet het Rijk de nodige vervolgstappen om meer duidelijkheid te bieden in de stikstofaanpak en de transitie van het landelijk gebied. Het vervolg op de brieven van november is op onderdelen minder concreet dan verwacht. Provincies vinden dat ook logisch omdat de uitwerking van een aantal thema’s veel zorgvuldigheid vraagt. De gezamenlijke ambitie herstel van natuur, goede kwaliteit van het water, klimaat én een nieuw perspectief voor de landbouw staat overeind.
Meer weten Thema's

Zorgvuldigheid is belangrijk bij uitwerking van de aanpak. Dat maakt dat niet voor alles nu al duidelijkheid kan worden geboden. De gezamenlijke provincies begrijpen dit maar vragen wel aandacht voor de relatie met de harde deadlines die provincies opgelegd hebben gekregen voor hun gebiedsprogramma’s. Hoe maak je bijvoorbeeld een integraal gebiedsprogramma als er nog geen duidelijkheid is over het Landbouwakkoord? De deadline voor het gebiedsprogramma staat, provincies werken daar ook aan, maar de invulling van de randvoorwaarden blijft op punten achter.

Vrijwilligheid uitgangspunt bij aanpak piekbelasting

De werkwijze van het Rijk om de piekbelasting aan te pakken krijgt meer vorm. Voor bedrijven die mogelijk piekbelasting veroorzaken is het belangrijk dat die duidelijkheid zo snel mogelijk komt. Maar liever ‘later zeker’ dan ‘te vroeg onzeker’. In april hebben bedrijven de mogelijkheid om te checken of ze vallen onder definitie van piekbelasting en dan is ook de informatievoorziening en ondersteunende advisering richting ondernemers op orde. Provincies benadrukken de vrijwilligheid bij de aanpak piekbelasting bij het Rijk en zien dat ook terug in de aanpak. Want alleen bij vrijwilligheid ontstaat de legale mogelijkheid om de problematiek van PAS melders tot een oplossing te brengen. Provincies blijven opkomen voor die bedrijven die nu in onzekerheid zitten. De PAS melders moeten zo snel als mogelijk worden gelegaliseerd.

Om succesvol te kunnen zijn in de aanpak piekbelasting is het bovendien van groot belang dat alle regelingen beschikbaar zijn op het moment dat in gesprek wordt gegaan met individuele agrariërs. In de brief formuleert het Rijk het voornemen om de regelingen gelijktijdig open te stellen. 

Alle sectoren doen mee

Provincies gaven al eerder aan dat het van belang is dat alle sectoren bijdragen aan de vermindering van de stikstofneerslag. In de brief over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied gaat het Rijk daar verder op in met doelen voor de industrie en mobiliteit. Goed dat dat ook nadrukkelijk wordt benoemd in deze brief. Provincies vragen daarbij ook nog expliciet aandacht voor de gevolgen van stikstof uit het buitenland en van de scheepvaart. 

Klimaat

Het landelijke klimaatdoel voor alle sectoren is 55% minder broeikasgasemissie in 2030, ten opzichte van 1990. Het Rijk geeft als vertrekpunt dat de veehouderij 5Mton broeikasgasreductie moet halen in 2030 en verdeelt deze opgave over alle provincies. Belangrijke kanttekening van provincies is dat het realiseren van deze reductie nadrukkelijk een gezamenlijke opgave is van Rijk en provincies. Provincies benadrukken ook hier de noodzaak dat het Rijk op de kortst mogelijke termijn generiek beleid verankert zodat de gebiedsprogramma’s geen vertraging opleveren. Al eerder deden provincies het Rijk een aantal handreikingen voor mogelijke generieke maatregelen.

De totaalopgave is fors. Provincies gaan daar in samenwerking met het Rijk flink mee aan de slag. Provincies vragen in gesprekken met het Rijk ook aandacht voor de uitvoeringsmogelijkheden. Ambitie en uitvoeringscapaciteit moeten twee kanten van dezelfde medaille zijn. 

Lees hier de brieven op de website van de Rijksoverheid

aanpak piekbelasting

Voortgang NPLG