Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Zorgvuldige invoering van de Omgevingswet belangrijk

Zorgvuldige invoering van de Omgevingswet belangrijk

14 oktober 2022 Inwerkingtreding op 1 januari komt volgens IPO te vroeg omdat er nog geen sprake is van een werkende DSO keten en bewezen werkende Tijdelijke Alternatieve Maatregelen en we daardoor onvoldoende oefentijd hebben gehad met het stelsel. Dit is voor ons essentieel in verband met het ontbreken van overgangsrecht.
Meer weten Thema's Dossiers

In het bestuurlijk overleg met ministier van VRO Hugo de Jonge op woensdag 12 oktober is de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet op 1 januari 2023 besproken. In dit overleg hebben de VNG, de Unie van Waterschappen en het Rijk aangegeven dat zij wensen vast te houden aan de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2023. Daarbij stelden zij wel duidelijke voorwaarden om de maatschappelijke impact van deze inwerkingtreding te ondervangen, zoals dat de begeleiding van implementatie wordt opgeschaald, de verhoogde dijkbewaking. Daarnaast wordt de doorontwikkeling onverkort doorgezet. Deze voorwaarden worden ingevuld.

Het IPO heeft aangegeven dat de invoering van de Omgevingswet niet ter discussie wordt gesteld door provincies. De provincies hechten aan invoering van de Omgevingswet omdat deze gebiedsprocessen en woningbouwprocedures vereenvoudigt en meer inzicht geeft aan bewoners. Inwerkingtreding op 1 januari komt volgens IPO te vroeg omdat er nog geen sprake is van een werkende DSO keten en bewezen werkende Tijdelijke Alternatieve Maatregelen en we daardoor onvoldoende oefentijd hebben gehad met het stelsel. Dit is voor ons essentieel in verband met het ontbreken van overgangsrecht.

In de overwegingen zijn ook het kritische advies van de AC-ICT en de uitkomsten van de enquête bij de bevoegde gezagen in de uitvoeringspraktijk meegenomen. Uit de enquête is naar voren gekomen dat een groot deel van de bevoegd gezagen nog niet gereed is. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het gezamenlijke besluit om zes maanden extra de tijd te nemen, die kan worden gebruikt om verder te testen en te oefenen, en voorzien in extra ondersteuning voor de bevoegde gezagen. Dit betekent dat de voorhang van het huidige ontwerp van het inwerkingtredings-KB, met invoeringsdatum van 1 januari 2023, eindigt. Na het beschikbaar komen van de resultaten van het indringend ketentesten (IKT-3) , zal de minister een nieuw ontwerpbesluit bij beide Kamers voorhangen.

Per saldo betekent dit dat de inwerkingtreding niet zal plaatsvinden op 1-1-2023 en dat het uitstel een half jaar zal zijn. Het IPO vindt de keuze van de minister om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen verantwoord. Eerdere invoering zou leiden tot een sterke teruggang in de dienstverlening en het risico op vertraging in de uitvoering. De komende tijd gebruik we om verder te testen, te ontwikkelen, oefenen en het op orde brengen van de randvoorwaarden.