500 When I Opened My Eyez 1499126 1920X1440
  • Home
  • Nieuws
  • Zowel landelijk generiek beleid als gebiedsmaatregelen onontkoombaar vastleggen

Zowel landelijk generiek beleid als gebiedsmaatregelen onontkoombaar vastleggen

01 april 2022 De hoofdlijnenbrief van de minister van Natuur en Stikstof legt de nadruk op de urgentie van snelheid en concreetheid in de aanpak van het stikstofvraagstuk. Die aanpak is hard nodig omdat het niet goed gaat met de natuur. In de brief lezen de samenwerkende provincies de erkenning dat juridische mogelijkheden voor vergunningverlening beperkt zijn en dat uitvoering daarom ontzettend ingewikkeld is. En dat er een breed pakket van (nog) meer maatregelen moet komen om sneller uit deze situatie te komen. De brief is gepubliceerd op 1 april 2022.
Meer weten Thema's

Er is onvoldoende ruimte en niet alles kan overal. De provincies lezen in de brief ook wat we in de praktijk al doen; een nauwe samenwerking tussen de overheden is nodig om tot oplossingen te komen.  De voorzitter van de stikstofcommissie van de gezamenlijke provincies, Edward Stigter reageert als volgt: “Al met al geeft de brief voldoende aanknopingspunten om snel en voortvarend te blijven werken. De oplossingen die zich aandienen zijn onontkoombaar, dit moet alleen niet alleen voor de provincies gelden, maar ook voor het Rijk. Dat doen we in goede samenwerking en alle andere betrokken partners”.

Gebiedsplannen staan centraal
De minister schetst in haar brief een belangrijke rol voor de gebiedsplannen. Het gebiedsplan gaat in op wat er concreet mogelijk is in een gebied. Provincies werken al aan die plannen. Dat doen ze samen met alle betrokkenen in het gebied. Daarbij zien provincies ook een rol weggelegd voor de Rijksoverheid als partner in de uitvoering van die plannen.

Maar generiek beleid is randvoorwaardelijk
Buiten de specifieke mogelijkheden in een gebied, is het noodzakelijk om ondersteunende maatregelen te hebben die overal gelden; het generieke beleid. Die maatregelen moeten stikstofruimte geven om een aantal knelpunten op te kunnen lossen, waaronder de PAS-melders die snel om een oplossing vragen. De brief benoemt dit beleid wel, maar is nog niet heel duidelijk in wat we kunnen verwachten van de inzet van het Rijk. Terwijl die generieke maatregelen randvoorwaardelijk is voor het succesvol uitrollen van de gebiedsgerichte aanpak. 

Samen uitwerken
Blijvend samen optrekken is een belangrijk uitgangspunt bij het aanpakken van dit grote vraagstuk. De gezamenlijke provincies willen dat en doen dat. Helemaal als dat leidt tot versnellen én intensiveren van de aanpak. Daarbij is een helder tijdspad onontbeerlijk. De brief eindigt met dat de stappen die we zetten onontkoombaar wordt en dat er een houdbaar systeem van toestemmingsverlening komt. Gelijkwaardig partnerschap waarin elke overheidslaag doet wat hij kan is voor provincies een belangrijk uitgangspunt om deze grote opgave te kunnen laten slagen.

 

Lees de hoofdlijnenbrief hier