Sustain T20 Z9kzag
  • Home
  • Nieuws
  • Lessen uit 10 jaar Natuurpact, Derde lerende evaluatie van het Natuurpact

Lessen uit 10 jaar Natuurpact, Derde lerende evaluatie van het Natuurpact

06 juli 2023 Het PBL publiceert vandaag het rapport ‘Lessen uit 10 jaar Natuurpact’. Met dit rapport en de voorgaande twee rapporten hebben we een drieluik in handen van 10 jaar Natuurpact. De 10 lessen uit deze 3e evaluatie laten zien dat er nu anders naar natuur wordt gekeken dan in de beginfase. We kijken nu minder naar alleen bescherming in gebieden en meer naar verbreding en verbinding met andere opgaven waar de samenleving voor staat. Een logisch gevolg is dat het Natuurpact niet (meer) op zichzelf staat en nu ook een basis vormt voor het Programma Natuur en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het Natuurpact is daarmee onlosmakelijk verbonden met de opgaven voor water, klimaat, wonen, gezondheid en leefbaarheid.
Meer weten Thema's Dossiers

In 2013 maakten Rijk en de twaalf provincies afspraken over de ambities en financiering van het Nederlands natuurbeleid in het Natuurpact. Hiermee was de decentralisatie van natuurbeleid voltooid. Het Natuurpact bevat drie ambities: behoud van biodiversiteit, vergroting van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur, en versterken van de relatie tussen economie en natuur. Natuurherstel stopt namelijk niet achter de hekken van natuurgebieden. En niet alleen planten en dieren in natuurgebieden maar ook wij mensen zijn voor ons welzijn en gezondheid gebaat bij een goede kwaliteit van de natuur overal om ons heen. Eén van de afspraken was het natuurpact lerend te evalueren zodat er uitwisseling tussen provincies en andere actoren in het natuurbeleid zou zijn en men van elkaar kon leren om het beleidsproces te kunnen verbeteren.

Harold Hofstra, provinciaal ambassadeur Agenda Natuurinclusief: “Met dit rapport en de voorgaande twee hebben we een drieluik in handen van 10 jaar Natuurpact. Natuur is geen apart beleidsveld meer, het is een opgave voor ons allemaal: Bij elke spade in de grond is het de uitdaging om met natuur maximale waarde toe te voegen”.

Het zogenoemde Natuur Netwerk Nederland (NNN) kan alleen haar functie als ruggengraat vervullen als deze is ingebed in voldoende natuur van voldoende kwaliteit daarbuiten. Investeren in het NNN alleen is niet voldoende. De agenda natuurinclusief en de provinciale natuurinclusieve programma’s zorgen daarvoor. Er liggen daarnaast ook kansen bij het versterken van de natuur langs onze infrastructuur en in, om en op bebouwing. Dit zijn oppervlakten die een belangrijke schakel kunnen vormen voor verbetering van ons totale ecosysteem. De uitdaging is om in de gebiedsprocessen werk met werk te maken; beton en asfalt te dooraderen met groen/blauwe oplossingen. Dit draagt zowel bij aan herstel van biodiversiteit als aan leefbaarheid.

De provincies kunnen dit niet alleen. Het is nodig dat we samen optrekken als één overheid, samen met de samenleving.

Het rapport is in te zien te downloaden via deze link.