Natuurtop Podium
  • Home
  • Nieuws
  • Naar een natuurinclusieve samenleving in 2050

Naar een natuurinclusieve samenleving in 2050

17 juni 2022 Op de Natuurtop is de eerste Agenda Natuurinclusief gepresenteerd. Deze Agenda geeft inzicht in wat er nodig is om een natuurinclusieve samenleving in 2050 te bereiken. In de Agenda Natuurinclusief staan concrete acties gericht op bouw, infrastructuur, energie en landbouw.
Meer weten Thema's Dossiers

De Agenda is opgesteld door de gezamenlijke provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof: “De natuur is de basis van ons bestaan. De natuur zorgt voor schoon drinkwater, schone lucht, een gezonde bodem en voldoende bestuivers. We hebben de natuur alleen te lang verwaarloosd. Terwijl we er zo afhankelijk van zijn. Daarom moeten we de natuur herstellen en de kracht van de natuur beter benutten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een andere manier van denken en doen. De Agenda Natuurinclusief helpt ons daarbij”.

Het natuurinclusief maken van de samenleving draagt bij aan het behalen van Europese en internationale doelen en afspraken over biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Gedeputeerde Peter Drenth, voorzitter van de commissie Vitaal Platteland van de samenwerkende provincies: “Meer natuur in dorpen en steden maakt de leefomgeving mooier en beter. Het draagt daarnaast bij aan het versterken van de biodiversiteit en soortenrijkdom in natuurgebieden. De Agenda is dus goed voor de natuur én voor mensen! Daarmee is de Agenda ook een oproep aan alle partijen die willen aanhaken bij deze aanpak”.

Natuurinclusief werken is niet nieuw. We houden steeds meer rekening met de natuur én gebruiken het oplossend vermogen van de natuur, bijvoorbeeld bij wegen en kanalen. De Agenda Natuurinclusief moet dit versterken en versnellen met concrete acties. Voorbeelden van acties zijn een landelijke visie op natuurinclusief bouwen, het stimuleren van natuurinclusieve zonneparken, zorgen dat publieke geldstromen een positief effect hebben op biodiversiteit, en nieuwe standaarden voor ecologisch bermbeheer.

Gedeputeerde Huib van Essen, voorzitter van de commissie die ook gaat over Ruimtelijke Ordening  en Wonen: “Bouwen met oog voor de natuur gaat niet vanzelf. Daarom stellen wij normen en kaders op voor meer groen. Je wilt dat bij elk bouwplan vanaf het begin wordt meegenomen dat er voldoende recreatief groen wordt gerealiseerd. ‘Groen groeit mee’ is het motto”.

Lees hier de eerste agenda natuurinclusief