Sheep In The Pasture T20 Pyo1nj
  • Home
  • Nieuws
  • Nederland wil toekomstgericht boeren sterker belonen

Nederland wil toekomstgericht boeren sterker belonen

13 januari 2022 Alle lidstaten moesten van de Europese Unie een Nationaal Strategisch Plan Landbouwbeleid (NSP) opstellen. Hiermee wil de EU invullig geven aan het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Nederland wil met dit NSP, evenals het GLB, toekomstgericht boeren sterker belonen. Van 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022 ligt de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ter inzage. Iedereen die wil kan hier op reageren.
Meer weten Thema's Dossiers

NSP
Het nieuwe GLB richt zich op het ondersteunen van boeren die ervoor kiezen hun bedrijf verder te verduurzamen en te vernieuwen. Over de hele periode van vijf jaar is in totaal zo’n 4,7 miljard euro beschikbaar. Veel van dit geld wordt besteed aan het steunen van boeren die innoveren, vernieuwen en bijdragen aan doelen voor biodiversiteit, klimaat, bodem, water en lucht. De meest in het oog springende verandering is de inzet op de eco-regeling. Agrariërs kunnen eco-activiteiten kiezen die zij willen toepassen op hun bedrijf, en krijgen daarvoor een vergoeding.

Gezamenlijk opgesteld
Provincies, de Unie van Waterschappen en het Rijk hebben de afgelopen drie jaar gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van dit NSP. Het NSP is eind december 2021 ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie. De samenvatting van het NSP samen met de bijbehorende Strategische Milieu Effectrapportage kunt u vinden op www.toekomstglb.nl.

Consultatie
Begin 2022 vindt een landelijke consultatieronde van het NSP plaats. De zienswijzen kunnen leiden tot bijstellingen. Vragen en opmerkingen vanuit de Europese Commissie kunnen eveneens tot aanpassingen leiden. Tot slot zijn er in de uitvoeringsperiode jaarlijks technische wijzigingen mogelijk. Zoals gebruikelijk werken Rijk, waterschappen en provincies samen in de uitvoering. Het NSP wordt in de loop van 2022 definitief en treedt per 1 januari 2023 in werking.

Bijeenkomsten

Als onderdeel van de landelijke consultatieronde worden begin 2022 informatiebijeenkomsten georganiseerd over het NSP. Berichtgeving over bijeenkomsten wordt geplaatst op www.toekomstglb.nl.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze en de NSP vindt u op www.toekomstglb.nl.