Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe InformatieKaart Natuur essentieel bij inrichting leefomgeving

Nieuwe InformatieKaart Natuur essentieel bij inrichting leefomgeving

07 juli 2022 Provincies zijn straks onder de Omgevingswet verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de natuur. Daarom ontwikkelen ze de InformatieKaart Natuur (IKN), een digitaal hulpmiddel dat in één oogopslag actuele en betrouwbare informatie biedt over (beschermde) natuur per provincie. De IKN gaat naar verwachting in november 2022 live. Op 6 juli tekenden de twaalf provincies ieder het Gegevensleveringsprotocol (GLP).
Meer weten Thema's Dossiers

Voor het nemen van de juiste beslissingen en het uitvoeren van de provinciale taken op het gebied van natuur is het essentieel dat er landelijke, uniforme en betrouwbare natuurinformatie beschikbaar is. De IKN wil hiervoor dé gezamenlijke provinciale informatiebron voor natuur worden en is in opdracht van de provincies ontwikkeld door BIJ12 en het Interprovinciaal Overleg (IPO). De IKN is een digitaal hulpmiddel dat kan worden gebruikt bij het opstellen van plannen en vergunningverlening binnen de leefomgeving en het toetsen van initiatieven aan de Wet natuurbescherming (straks de Omgevingswet).

Actuele en uniforme informatie

Over elk natuurgebied in Nederland is door meerdere instanties informatie over beheer en bescherming vastgelegd. Denk aan het NatuurNetwerk Nederland (NNN) en de Natura 2000-gebieden. De IKN toont straks voor heel Nederland al deze verschillende kaartlagen in één viewer. De informatie is actueel, betrouwbaar én uniform: de IKN geeft de provinciale kaarten dezelfde kleur én dezelfde achtergrondinformatie. Het opzoeken van regels over natuurbescherming wordt daardoor een stuk eenvoudiger, terwijl provincies nog steeds pér gebied maatwerk kunnen leveren. Alleen de kaartlagen die door provincies zijn vastgesteld, zitten in de IKN. Klik hier voor een demo van de IKN.

Voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening

De IKN wordt nu gevuld met databestanden die door de bronhouders zelf worden aangeleverd, direct door de gis-afdelingen van de provincies. De verwachting is dat andere overheden en ketenpartners binnenkort ook aansluiten. Om ervoor te zorgen dat provincies voor de IKN alle data op dezelfde uniforme wijze aanleveren, zijn vandaag door hen de GLP’s getekend. De IKN is met name bedoeld voor provincies, gemeenten, Rijksoverheden, Omgevingsdiensten en ‘groene’ adviesbureaus. Zij kunnen straks een stuk sneller de benodigde informatie opzoeken. De natuurinformatie uit de IKN is straks ook beschikbaar als Open Data zodat een koppeling kan worden gemaakt met bestaande systemen. Op termijn wordt de IKN verbonden aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Beschermde soorten

De IKN is naar verwachting vanaf november 2022 te vinden op de website van BIJ12. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden. Naast IKN ontwikkelen IPO en BIJ12 ook de Beschermde SoortenIndicator (BeSI). BeSI gaat over de bescherming van soorten op een locatie waar een nieuwe werkzaamheid (activiteit) is gepland.

lees meer over de informatiekaart natuur