Wolf In Summer Forest Wildlife Scene From Nature 2023 11 27 04 52 46 Utc
 • Home
 • Nieuws
 • Rapport van Dierenaangelegenheden over de wolf bevat waardevolle adviezen

Rapport van Raad voor Dierenaangelegenheden over de wolf bevat waardevolle adviezen

24 mei 2024 Op verzoek van de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Natuur en Stikstof heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) onderzocht hoe we in Nederland kunnen samenleven met de wolf. Het aantal gevestigde wolven in Nederland neemt toe. De soort wordt vaker waargenomen en brengt ook vaker schade toe aan landbouwhuisdieren. De bescherming van vee stelt dierhouders voor een grote opgave. En in het maatschappelijk debat staan de voor- en tegenstanders van de wolf vaak lijnrecht tegenover elkaar. In het licht van die dynamiek wordt ook van de overheid het nodige verwacht.
Meer weten Thema's Dossiers

De RDA heeft haar rapport over de wolf gepubliceerd. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft kennis kunnen nemen van het stuk en het ook met belangstelling gelezen. Het IPO is positief over de aanpak en werkwijze van de RDA. Het rapport bevat belangrijke bevindingen en het goed doorvertalen van de aanbevelingen kan bijdragen aan het beter samenleven met de wolf. 

De aanbevelingen in het rapport zijn gebundeld in drie punten: 

 1. Visie op de ruimte voor wolven in Nederland
  Volgens de RDA moet de visie antwoord geven op de vraag welke ruimte primair bestemd is voor wilde dieren en natuur. Benoemd worden onvermijdelijke keuzes in situaties waarin dierhouderij en wolven niet samengaan.
 2. Aandacht voor sociale dimensie
  Een belangrijk aspect daarbij is het beperken van de kans op aanvallen van wolven op gehouden dieren en op mens-wolf-interacties. Direct, ruimhartig en grootschalig investeren in de implementatie van wolfwerende maatregelen is nodig, schrijft de RDA.
 3. Een stevige basis met onderzoek, kennis en informatie
  Betrouwbare informatie is cruciaal, vindt ook de RDA. De overheid heeft daarin een grote verantwoordelijkheid. Daarom moet ontwikkeling van kennis en informatievoorziening en voorlichting aan burgers een onderdeel zijn van de landelijke uitvoeringsagenda voor wolven en samenleving. Ook de rol van onderwijs moet daarin worden uitgewerkt.

 

In het advies houdt de RDA geen rekening met middelen en tijd die ervoor nodig zijn om de aanbevelingen te realiseren. Ook is er geen onderscheid gemaakt tussen de rol van het Rijk, de provincies en andere partijen. Het is van belang dat Rijk en provincies dit op korte termijn gaan uitwerken. Tevens is van het belang om met het Rijk het gesprek aan te gaan over het wel of niet overal willen en kunnen samenleven met de wolf.

De gezamenlijke provincies gaan over de aanbevelingen in gesprek met het Rijk. De uitkomsten daarvan worden betrokken bij het nieuwe Interprovinciale Wolvenplan. Namens de gezamenlijke provincies zegt de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet: “Een plek geven aan de wolf in een dichtbevolkt land als Nederland is niet makkelijk. Het rapport biedt goede handvatten daarvoor. Niets doen is geen optie, zoals ook de Raad voor Dieraangelegenheden in het rapport stelt. De maatschappij vraagt van ons dat we in actie komen om tegemoet te komen aan de ontstane onrust. Wij doen dat op een manier waarbij we oog hebben voor de verschillende maatschappelijke standpunten die er zijn over de wolf. Ik kijk ernaar uit om hier samen met de nieuwe minister aan te werken.” Op andere punten, zoals betrouwbare en feitelijke informatie, levert BIJ12 al een substantiële bijdrage. Kijk daarvoor op www.bij12.nl/wolf. Daarnaast zijn in samenwerking met het Rijk al verkenningen gestart naar een landelijk informatiepunt over de wolf. 

Het nieuwe Interprovinciale Wolvenplan wordt aan het einde van het jaar verwacht. In de tussentijd doen provincies wat nodig is voor de specifieke provinciale situatie. 

Lees het rapport van de RDA

Lees hier de Kamerbrief