Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Kring van Provinciesecretarissen

De Kring van Provinciesecretarissen is het overlegorgaan van de provinciesecretarissen en de algemeen directeur van het IPO.

De provinciesecretaris is in de eigen provincie de secretaris van het college van Gedeputeerde Staten en daarnaast algemeen directeur van de provinciale organisatie. De Kring fungeert als forum waar ervaringen en ‘best practices’ op het vlak van het provinciale bestuur en organisatie uitgewisseld worden. De Kring heeft ook een belangrijke rol binnen het IPO. De leden van de Kring zijn voorzitter van de ambtelijke adviescommissies en secretaris van de bestuurlijke adviescommissies. De Kring als geheel is het integrerend ambtelijk voorportaal van de bestuurlijke besluitvorming van het IPO.

Provinciesecretaris en voorzitter van de AAC Financiën Hans Schrikkema
Wnd pro­vin­cie­se­cre­ta­ris Tom Schulpen
Wnd provinciesecretaris Arjen Schepers
lid managementteam Hester Menninga
Lid managementteam Michel Schoemaker
Provinciesecretaris Ab Smit
Provinciesecretaris Renée Bergkamp
Provinciesecretaris Hans Tijl
Provinciesecretaris en Voorzitter AAC Kwaliteit Openbaar Bestuur Nico Versteeg
Provinciesecretaris Wim Brenkman
Provinciesecretaris Marcel van Bijnen
Provinciesecretaris en Voorzitter AAC Regionale Economie Miriam Nienhuis-van Doremaele