Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Missie

Het Interprovinciaal Overleg zet zich in voor een slagvaardig en resultaatgericht provinciaal bestuur. Een bestuur dat door regionale kracht een bijdrage levert aan Nederland en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Een bestuur dat verantwoordelijkheid neemt voor een samenhangende aanpak van maatschappelijke opgaven op (boven)regionaal niveau.

Het IPO is in 1986 opgericht en is de belangenbehartiger van en voor de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Ook is het IPO het platform van de provincies voor innovatie en kennisuitwisseling.

Tot 2003 kende het IPO de juridische vorm van een gemeenschappelijke regeling. Sinds 2003 is het IPO een vereniging met een bestuur en Algemene Vergadering. De statuten van het IPO, gewijzigd in 2007, 2012 en 2017, treft u hier aan.