Voorkant Pand IPO

Overdrachtspagina Interprovinciaal Overleg

Welkom op de overdrachtspagina van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Op deze pagina maken wij u snel wegwijs in wat het IPO is, wat het IPO voor u kan betekenen en met welke thema’s het IPO zich namens de gezamenlijke provincies bezig houdt. Hieronder vindt u het overdrachtsdossier waarin we u per thema bijpraten over de belangrijkste ontwikkelingen. 

 

Lees hier ons overdrachtsdossier

afkortingenlijst

 

Liever een gedrukte versie van het overdrachtsdossier ontvangen? Mail dan naar communicatie@ipo.nl.

Het Interprovinciaal Overleg

Het IPO. De handen ineen, de koppen bij elkaar voor leefbare provincies

Het gebeurt allemaal in de provincies. Hier ervaren mensen de opgaven waar we als samenleving voor staan. Hier weten mensen wat beleid doet in de praktijk. En welke eisen de praktijk stelt aan beleid.

In de provincies werkt het provinciaal bestuur (statenleden en gedeputeerden) samen met ondernemers en burgers aan de antwoorden op vraagstukken betreffende Klimaat, Duurzaamheid, Wonen, Mobiliteit en Energie. Samen vormen deze thema’s de Ruimtelijke Puzzel, die ieder provinciebestuur op zijn eigen manier oplost.

Maar bij alle verschillen is er één overeenkomst: het belang van de burger staat voorop. Ieder bestuur stelt zich ten doel dat inwoners van de provincie prettig wonen, werken en recreëren.

Dat doel komt dichterbij wanneer provincies invloed hebben op de regeringen van Europa en Nederland. Als ze meedenken, meepraten en meebeslissen over keuzes die in Brussel en Den Haag gemaakt worden.

Hierbij spelen de samenwerkende provincies, verenigd in het InterProvinciaal Overleg, een belangrijke rol. Het IPO zorgt dat bestuurders van provincies hun werk beter kunnen doen. Meer kunnen betekenen voor de burgers die zij vertegenwoordigen. Meer kunnen bereiken voor de leefbaarheid in hun provincies.

Hoe bewerkstelligt het IPO dat? Op drie manieren.

 1. We onderhouden een netwerk, waardoor we bestuurders in de provincies kunnen voorzien van kennis en inzichten over wat er speelt in Brussel en Den Haag: wetten, regelingen, subsidies en beleidsvoornemens. Daardoor kunnen zij beter onderbouwde besluiten nemen;
 2. We worden gevoed door informatie over de ambities van de provincies, die we agenderen in Brussel en Den Haag. Zo oefenen we invloed uit op de koers die Brussel en Den Haag uitzetten;
 3. We smeden de twaalf provincies tot een eenheid. Eendracht maakt macht. We respecteren de verschillen tussen de provinciebesturen: eenheid in verscheidenheid.

Het IPO is een vereniging van, voor en door provincies. De provincies zijn de leden. Zij zijn vertegenwoordigd in het Bestuur en de Algemene Vergadering. Het Bestuur beheert de inhoudelijke portefeuilles, de Algemene Vergadering houdt toezicht en verleent goedkeuring aan de Meerjarenagenda, de Jaarplannen, het Jaarverslag de Jaarrekening en de begroting van het IPO. De vereniging is gevestigd in Den Haag, de uitvoeringsorganisatie van de provincies BIJ12 is gevestigd in Utrecht en het Huis van Nederlandse Provincies (HNP) vertegenwoordigd de provincies in Brussel.

Voor meer informatie bezoekt u ipo.nl. En natuurlijk mag u Meije Gildemacher dag en nacht bellen op ‭+31 6 11 86 86 89‬.

Grote transities in de ruimte

Provincies vertalen de grote opgaven rond wonen, klimaat, energie en het landelijk gebied in samenhang naar concrete resultaten in gebieden. We doen dat samen met de inwoners en ondernemers van die gebieden. De gezamenlijke provincies hebben hun rol in het fysieke domein verder uitgewerkt in de strategische propositie 'de Rol in de Ruimte'. Afzonderlijk hebben de provincies per opgave een propositie geformuleerd. 

LEES HIER DE PROPOSITIES

Thema's

Het Interprovinciaal overleg houdt zich namens de provincies met verschillende thema's bezig: Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen; Regionale Economie; Vitaal Platteland; Stikstof; Europa; Mobiliteit; Cultuur; Milieu, Toezicht en Handhaving; Klimaat en Energie; Kwaliteit Openbaar Bestuur; Financiën; Werkgeverszaken; Interprovinciale Digitale Agenda.

Bekijk de THEMA's

 

Rondje provincies

Rondom de verkiezingen van 15 maart jl. worden een aantal activiteiten georganiseerd om de nieuwe Statenleden en nieuwe Colleges van GS te informeren over de werkzaamheden van de vereniging en de gezamenlijke provincies.

Hierbij is het goed om te benadrukken dat er op verzoek van de provincies gekozen is om na de zomer langs te komen op de provinciehuizen voor een meer inhoudelijke bijeenkomst met Statenleden: de IPO Roadshow. Voor de zomer zal de focus met name liggen op de eerste kennismaking met de vereniging van de gezamenlijke provincies. Bij deze bijeenkomsten zullen zowel de algemeen directeur Rien Fraanje als de directeur van BIJ12 Jolinda van der Endt aanwezig zijn.

Aanvullend worden voor Statenleden, die mogelijk geïnteresseerd zijn in het AV-lidmaatschap en daar vragen over hebben, twee digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd over het AV-lidmaatschap. Deze zullen plaatsvinden op:

 • Dinsdag 11 april van 17:00 uur tot 18:00 uur
 • Dinsdag 9 mei van 17:00 uur tot 18:00 uur

Voor de link kunt u mailen naar communicatie@ipo.nl of deze pagina in de gaten houden.

Het overzicht van de ingeplande bijeenkomsten per provincie:

 

Provincie

Datum

Bijeenkomst

Aanwezig vanuit IPO

Noord-Brabant

14 april 2023

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Utrecht

19 april

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden (in de vorm van korte presentatie en markt)

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

 

24 mei

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden (uitgebreid)

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Groningen

10 mei

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Fryslân

10 mei

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Drenthe

24 mei

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Zuid-Holland

7 juni

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Flevoland

12 juni

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Gelderland

19 april

IPO aanwezig gesprek over de drie transities in de fysieke leefomgeving

IPO programmanagers

 

14 juni

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Overijssel

14 juni

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Noord-Holland

3 april

Eerste kennismaking IPO

Rien Fraanje

 

15 juni

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Limburg

16 juni

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Zeeland

7 juli

IPO aanwezig inwerkprogramma Statenleden

Rien Fraanje, Jolinda van der Endt

Alle provincies behalve Gelderland (Gelderland staat ingepland op 19 april)

Na de zomer

IPO Roadshow waarin inhoudelijke thema’s waarop wordt samengewerkt wordt besproken met Statenleden

IPO programmanagers

BIJ12

BIJ12 is onderdeel van het IPO. BIJ12 voert structurele werkzaamheden uit voor de ondersteuning van de provincies bij de uitvoering van gemeenschappelijke opgaven, voornamelijk in het domein van de transitie natuur en stikstof. In mandaat van de 12 provincies voert BIJ12 twee wettelijke regelingen uit: de afhandeling van de faunaschades en de subsidieregeling opruiming drugsafval. BIJ12 verbindt de provincies met expertise en ondersteunt provinciale commissies, zoals de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) en Stichting Certificering.

Als onderdeel van de taken van BIJ12 verwerkt BIJ12 gegevens tot betrouwbare informatie op basis waarvan provincies besluiten kunnen nemen. Dit draagt bij aan de versterking van de informatiepositie van provincies. De kracht van BIJ12 ligt in de versterking van de provincies op de gemeenschappelijke opgaven: uitvoering van regelingen, ondersteunen van de provincies met kennis, uniformering en standaardisering van gegevens en informatie.

BIJ12 is georganiseerd in vier inhoudelijke units: Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunazaken en ACSG en Gemeenschappelijke Beheer Organisatie. Deze worden ondersteund door Bedrijfsvoering. BIJ12 is gevestigd in Utrecht.

Aan alle opdrachten en taken die BIJ12 uitvoert, liggen wettelijke taken of (inter)bestuurlijke afspraken ten grondslag. De werkzaamheden van BIJ12 zijn structureel van aard en hebben financiële en kwalitatieve meerwaarde voor de provincies.

Voor meer informatie over BIJ12: klik op deze link.

Huis van de Nederlandse Provincies

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) is een internationale vereniging onder Belgisch recht met dertien leden: de twaalf provincies en het IPO. Het HNP treedt proactief op als gezamenlijke vooruitgeschoven post van de provincies en het IPO en behartigt de provinciale belangen op het Brusselse EU-speelveld.

In 2022 en 2023 heeft het HNP de volgende onderwerpen als gezamenlijke dossiers:

 • Klimaat & energie
 • Digitalisering
 • Agrofood
 • Regionale Economie
 • Duurzame en gezonde leefomgeving
 • Circulaire economie
 • Mobiliteit

Daarnaast werken provincies in wisselende coalities samen aan dossiers die voor specifieke regio’s relevant zijn (denk aan kustregio’s of grensregio’s).

De inzet van de twaalf provincies is gebaseerd op de eigen provinciale opgaven, Europastrategieën én op de Europese actualiteit zoals onder andere beschreven in de jaarlijkse werkprogramma’s van de Europese Commissie. De inzet wordt afgestemd met de IPO meerjaren-agenda.

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO én de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn daarmee leidend voor de keuze van de dossiers waar de provincies gezamenlijk op inzetten.

Door samen op te trekken in Brussel leveren de provincies synergie op de volgende terreinen: belangenbehartiging, signalering, informatievoorziening en advisering. Het HNP biedt de gelegenheid tot kennisdeling en profilering. Het HNP-kantoor is een multifunctionele werkomgeving en ontmoetingsplek.

Lees hier het werkplan van het HNP.

Volg ons

Blijft u ook graag up to date? Abonneer op onze newsfeed én volg ons op Twitter en LinkedIn.

Abonneer op onze newsfeed

Twitter     LinkedIn