Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Single Digitale Gateway en Provinciale Producten Catalogus

Burgers en ondernemers hebben recht op informatie over wat de overheid doet. Dit recht is o.a. vastgelegd in de Dienstenwet en Wet Digitale Overheid. Voor bestuursorganen betekent dit dat zij online informatie over hun producten en diensten moeten delen. Vanwege de invoering van de Single Digital Gateway moet deze informatie binnenkort ook op een uniforme manier in het Engels ontsloten worden.  

Single Digital Gateway

Om ervoor te zorgen dat burgers en ondernemers digitaal makkelijk de grens over kunnen, is de Europese verordening ‘Single Digital Gateway’ (SDG) in werking getreden die stelt dat grensoverschrijdende Europeanen recht hebben op één centrale digitale toegangspoort voor overheidsdienstverlening. Deze Europese toegangspoort is de vinden op YourEurope.eu. Op dit platform kunnen Europese gebruikers in de toekomst informatie vinden over Europese en nationale regels, procedures om aan deze regels te voldoen en extra ondersteuning indien daar behoefte aan is. Deze informatie en procedures gaan o.a. over activiteiten op het gebied van reizen, werk, onderwijs en gezondheidszorg.  

De provincies gaan provinciale informatie die onder de SDG-verordening valt ontsluiten aan de ‘Nationale Portalen’: Rijksoverheid.nl voor burgers en Ondernemersplein.nl voor ondernemers. Op hun beurt zorgen deze Portalen dat zij vindbaar zijn voor grensoverschrijdende Europeanen op YourEurope.eu.   

Provinciale Producten Catalogus

Het doel van de Provinciale Producten Catalogus (PPC) is het op uniforme wijze ontsluiten van relevante informatie voor belanghebbenden, zijnde burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Het gaat hier om producten en diensten waarbij sprake is van interactie tussen de provincie en de belanghebbende. Naast de inhoudelijke beschrijving van de dienst worden o.a. de wijze van indiening en de voorwaarden beschreven. 

Door de SDG-verordening is er extra druk ontstaan om te komen tot een uniforme producten catalogus, omdat de PPC als basis zal fungeren voor de informatie die ontsloten gaat worden aan YourEurope.eu via de Nationale Portalen.    

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van de projecten PPC en SDG is om gezamenlijk als provincies een Producten Catalogus te uniformeren én ervoor te zorgen dat er aan de vereisten uit de verordening Single Digital Gateway wordt voldaan. In de twee projecten gaat het o.a. om: 

  • Samenwerken als provincies wat betreft productinformatie voor op websites. Naast het uniformeren van productteksten betreft dit ook het vertalen naar het Engels, zodat burgers en ondernemers op uniforme en grensoverschrijdende wijze digitaal zaken kunnen doen met provincies. 
  • Zorgen voor een technische aansluiting van alle twaalf provincies op de Nationale Portalen, zodat de relevante productinformatie ontsloten kan worden aan Rijksoverheid.nl en Ondernemersplein.nl. 
Contactpersoon

 

Jan Willem van der Kas Jwvdkas@ipo.nl