Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

Juli 2024 moeten alle provincies Wmebv-proof zijn, wat inhoudt dat producten en diensten via digitale kanalen kunnen worden aangevraagd door burgers en ondernemers. Naast analoge manieren (via papieren aanvraagformulieren of bij een loket) staat in de wet dat ondernemers en burgers ook het recht hebben om hun zaken digitaal te regelen. En zij hebben recht op een passende ondersteuning bij het verkeer (analoog en digitaal) met de provincie. De wet ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer.

Doel

Het doel van de Wmebv is om regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren en burgers en bedrijven het recht te geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Degenen die dat willen moeten voor het digitale kanaal kunnen kiezen in hun contact met de overheid. Om te waarborgen dat iedereen met de overheid kan (blijven) communiceren, is het van belang dat communicatie langs de papieren weg mogelijk blijft. En dat de provincie een inclusief beleid voor ondersteuning van bepaalde doelgroepen gaat uitvoeren.

Beoogd resultaat

Er is een pilot uitgevoerd voor de Wmebv door de provincie Limburg, met subsidie en support van het ministerie BZK, Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant. Het doel van deze pilot was een aanpak en blauwdruk creëren voor andere provincies om zo Wmebv-proof te worden, volgens verschillende criteria waar volgens de Wmebv aan moet worden voldaan. Er is gekozen voor een aanpak waarbij bedrijfsprocessen eerst worden geïdentificeerd om te zien wat wel en wat niet via digitale kanalen is ingericht en wat dus nog moet worden gedigitaliseerd zodat burgers en ondernemers ook digitale dienstverlening kunnen krijgen. Het resultaat van deze pilot is een Handreiking (met adviezen) die provincies helpt bij het implementeren van de Wmebv voor 1 juli 2024. De Handreiking is via de Ambtelijke Regiegroep Digitale Agenda verspreid onder alle provincies en BIJ12.

lees de handreiking