Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Gids Ethiek en Digitale Transformatie

Als provincies proberen wij op een zo goed mogelijke manier uitvoering te geven aan onze kerntaken en daarmee maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Data en digitale technologie bieden daarvoor veel kansen die we maximaal willen benutten. We willen gebruik maken van data en digitale technologie op een manier die aansluit bij de beginselen waar wij als provincies voor staan. 

Doel

Deze Gids dient ter inspiratie voor iedere provinciemedewerker en bestuurder die te maken krijgt met data en digitale technologie. Van ambtelijk tot bestuurlijk en van uitvoerend tot strategisch. Er is één groep waar de Gids zich in het bijzonder op richt: de “inrichters”. Dit zijn de mensen in de tactische tussenlaag die beleid vertalen naar uitvoering en signalen vanuit uitvoering vertalen naar beleid. Zij hebben de belangrijke taak om de aandacht voor ethiek te borgen binnen provinciaal beleid, de organisatie en projecten. Niet alleen intern maar ook in samenwerking met partners en medeoverheden. Aansluitend bij de positie van de provincie als middenbestuur. We hebben er als provincies bewust voor gekozen om gezamenlijk een gids te maken. We hebben dezelfde kerntaken en kennen dezelfde rollen. En digitale transformatie brengt voor ons als provincies vergelijkbare uitdagingen met zich mee. Een gezamenlijke gids ligt daarom voor de hand. We willen van elkaar leren en gezamenlijk een beweging in gang zetten. Dat gezegd hebbende heeft de Gids geen verplichtend karakter. Het is aan iedere provincie zelf hoe met de Gids wordt omgegaan.

Beoogd resultaat

De Gids Ethiek en Digitale Transformatie helpt ons bij de ethische verantwoorde inzet van data en digitale technologie door een achtereenvolgende beschrijving van: (1) de beginselen die voor ons als provincies belangrijk zijn, (2) richtlijnen over hoe onze organisatie zo goed mogelijk in te richten om op ethische verantwoorde wijze om te gaan met data en digitale technologie en (3) ideeën over hoe ethiek een goede plek te geven binnen de uitvoering van onze projecten.

Ethiek wordt nog vaak gezien als een belemmerende factor voor digitale transformatie. Daarmee wordt een tegenstelling gecreëerd die er in onze ogen niet is. Als provincies zijn we er namelijk om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Randvoorwaarde daarvoor is dat wij handelen in overeenstemming met onze beginselen. Deze Gids ondersteunt daarbij door te laten zien hoe ethiek op een natuurlijke manier een plek kan krijgen binnen de provinciale organisatie en binnen concrete projecten. De Gids gaat daarbij niet uit van ethische perfectie maar van ethisch verbeteren.

Documenten

Interprovinciale gids en digitale transformatie

Voorblad van de Interprovinciale Gids Ethiek en Digitale Transformatie

Contactpersoon

Rosa-May r.m.postma@berenschot.nl