Financiën

Financiën

Om hun maatschappelijke taken te kunnen uitvoeren, krijgen provincies financiële middelen van het Rijk en hebben provincies daarnaast ook eigen inkomsten.

Provincies

De inkomsten vanuit het Rijk worden aan provincies toebedeeld via het provinciefonds en via specifieke uitkeringen. De gelden van het provinciefonds behoren tot de algemene middelen van provincies en zijn daarom vrij besteedbaar. Provincies dienen hiermee in elk geval wel de wettelijke taken uit te voeren die door het Rijk aan de provincie zijn opgelegd. Aangezien provincies een open huishouding zijn, kunnen zij de middelen ook besteden aan andere maatschappelijke taken. De specifieke uitkeringen die provincies van het Rijk krijgen, zijn voor specifieke doeleinden en kunnen alleen aan dat specifiek doel worden uitgegeven. Vaak zijn daarom aan deze specifieke uitkeringen verantwoordingsvereisten verbonden.

De eigen inkomsten van provincies bestaan uit de opbrengsten van de provinciale belastingen, in de vorm van provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting, en uit opbrengsten uit vermogen, leges en dergelijke. Net als de gelden van het provinciefonds zijn de eigen inkomsten onderdeel van de algemene middelen en dus vrij besteedbaar

IPO

Het IPO acht goede financiële verhoudingen tussen het Rijk en de provincies essentieel om haar maatschappelijke te kunnen uitvoeren. Om goede verhoudingen te waarborgen en waar nodig te verbeteren, neemt het IPO een actief signalerende en verbindende rol in.

De provincies zijn deels afhankelijk van inkomsten afkomstig van het Rijk, zowel in het provinciefonds als de belastingen die de provincie mag heffen. Daarnaast kan nieuwe regelgeving financiële gevolgen hebben voor provincies. Als het Rijk bijvoorbeeld beleid en bevoegdheden decentraliseert naar provincies brengt dat ook financiële gevolgen met zich mee. Daarom is het belangrijk dat het IPO, namens de provincies, om tafel zit met de rijksoverheid om de belangen van provincies te behartigen.

In dit kader vindt in 2021 een herijking van het verdeelmodel voor het Provinciefonds plaats in gezamenlijkheid met de fondsbeheerder BZK. Daarnaast is het IPO in gesprek met het rijk over ontwikkelingen die het belastinggebied van de provincies, de (opcenten op de) MRB raken.

Naast de financiële verhoudingen volgt het IPO daarnaast de ontwikkelingen van en oefent zij invloed uit over onderwerpen als financiering, fiscale knelpunten en de voorschriften vanuit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voor de opstelling van begroting en jaarrekening van provincies.

Bestuurlijke adviescommissie Financiën

De bestuurlijke adviescommissie Financiën, onder voorzitterschap van het lid van het IPO-bestuur Cees Bijl (Drenthe), behartigt de taken van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de gedeputeerden Financiën uit de twaalf provincies.

Bestuurlijke adviescommissie Financiën

BAC Financiën

Ambtelijke adviescommissie Financiën

AAC Financiën

Cees Bijl (1)
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "...middelen op een eerlijke manier met elkaar verdelen" Ceel Bijl, portefeuillehouder financiën Provincies moeten, net als elke overheid in Nederland, hun taken goed kunnen uitvoeren. Ik vind het belangrijk dat daarbij ruimte is voor eigen invulling, want elke provincie is immers anders, met ook andere opgaven. Daar moeten voldoende middelen voor beschikbaar zijn en blijven. Als IPO-bestuurder voel ik me er ook voor verantwoordelijk dat we die middelen op een eerlijke manier met elkaar verdelen.
Contactpersoon
Programmamanager Bert Jansen Email: financien@ipo.nl