Een grote groep mensen die over de stoep loopt in de avond (2)

Interprovinciale Digitale Agenda (IDA)

Digitale transformatie in de maatschappelijke opgaven van provincies

De digitale transformatie heeft grote impact op de maatschappelijke opgaven van provincies. Zo gaan provincies de realisatie van de doelen voor de Regionale Energiestrategieën monitoren. Dat doen ze op basis van feitelijke gegevens. Bij de woningbouwopgave is inzicht in plancapaciteit en voortgang noodzakelijk. Voor  de stikstofcrisis zijn stikstofanalyses nodig om beleidskeuzes te kunnen onderbouwen.

In de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) werken provincies samen aan dit soort vraagstukken. Daarnaast helpt IDA provincies om Europese en Nederlandse wetten en richtlijnen op het gebied van Digitalisering te implementeren. Ook experimenteren provincies binnen IDA met de mogelijkheden die digitale innovaties bieden voor de dienstverlening van provincie. Denk aan het inzetten van satellietbeelden voor automatische detectie van ganzenschade in natuurgebieden.

Verbindende schakel richting Rijk en medeoverheden

Provincies hebben op het gebied van digitalisering een verbindende rol richting het Rijk en medeoverheden. We stemmen onze digitale strategie af op die van het Rijk, gemeenten en waterschappen. In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) stemmen Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten hun beleid op het gebied van digitalisering af. Ook worden  er gezamenlijke adviezen gemaakt richting de verantwoordelijke minister.

Aansturing van IDA

Het programma IDA wordt op bestuurlijk niveau aangestuurd door de Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering. De voorzitter is ook de bestuurlijk opdrachtgever Martijn van Gruijthuijsen. Van Gruijthuijsen is gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant). Op ambtelijk niveau wordt het programma aangestuurd door de Regiegroep IDA onder voorzitterschap van Marcel van Bijnen (secretaris-directeur Provincie Noord-Brabant).

De programmaorganisatie voor IDA staat onder leiding van programmamanager Marten Tilstra. Deze organisatie zorgt voor de uitvoering van het programma

Meer informatie?

Meer weten over de projecten binnen IDA, of de kansen en mogelijkheden voor digitale samenwerking? Kijk op www.digitaleprovincies.nl