Cao

CAO

Op deze pagina treft u alle informatie aan over de CAO voor de provinciale sector.

CAO

IPO onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV overheid, CNV overheid, AVV en CMHF over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in de provinciale sector (provincies en partijen bij de cao).

Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof en sociale zekerheid.

De met werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de cao provinciale sector.

A&O provincies ondersteunt de uitvoering van de cao.

Actuele CAO

(Status) Onderhandelaarsakkoord en document met vragen en antwoorden:

Op 10 juli 2021 hebben werkgever en vakbonden een onderhandelaarsakkoord  bereikt over de cao 2021 provinciale sector.

Op dit moment is er dus sprake van een onderhandelaarsakkoord en moeten de achterbannen van werkgever en vakbonden zich nog uitspreken over dit akkoord (instemming of niet). Vanwege het zomerreces zal de uitslag hiervan naar verwachting bekend zijn in de tweede helft van september. Bij het bereiken van de vereiste steun van de achterbannen voor het onderhandelaarsakkoord wordt het onderhandelaarsakkoord pas omgezet in een cao en worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd. Bij een definitief akkoord wordt daarover gecommuniceerd via het IPO en via het intranet bij de organisaties in de provinciale sector. Mochten de achterbannen niet instemmen met het onderhandelaarsakkoord, dan zijn de afspraken van tafel en worden de cao-onderhandelingen hervat.

Dat betekent o.a. dat de afspraken over loonontwikkeling niet zullen worden verwerkt in het salaris van augustus en september en dat, wanneer de cao wordt vastgesteld, dit in latere instantie met terugwerkende kracht gebeurt. We streven daarbij naar uitbetaling bij het salaris van de maand oktober. Mocht dit niet lukken dan zullen werkgever en vakbonden dit tijdig laten weten.

Dat geldt ook voor het gebruik kunnen maken van andere onderdelen uit het onderhandelaarsakkoord (waaronder het sparen van tijd voor vitaliteit en het aanvullen van het salaris door de werkgever bij gebruik maken van het Extra Geboorteverlof). Aanvragen hiervoor kunnen nog niet worden gedaan. Als we in de tweede helft van september een cao afsluiten dan worden de afspraken verder uitgewerkt en omgezet in de cao-tekst die moet worden aangemeld bij het Ministerie van SZW om formeel de status van cao te kunnen krijgen.

Werkgever en vakbonden hebben afgesproken om vragen van individuele medewerkers over het onderhandelaarsakkoord met de door werkgever en vakbonden bekend te stellen op deze website. Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp uit het onderhandelaarsakkoord en vindt u het antwoord daarop niet terug in devragen en antwoorden onderhandelaarsakkoord/cao 2021”, dan kunt u deze vraag stellen via cao@ipo.nl en dan nemen we deze mee in een volgende versie van de lijst met vragen en antwoorden. Zodra de nieuwe lijst met vragen en antwoorden is geplaatst op de IPO website informeren we u hierover.

CAO 2020 

De huidige cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De looptijd van de huidige cao is verlengd met een jaar of tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt. Op het moment dat er een akkoord is over de cao 2021 zal die cao van toepassing worden en de tekst van die cao op deze pagina terug te vinden zijn.

Voor de interactieve PDF van de cao 2020, klik hier.

Nieuwsbrief cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van september 2021

Nieuwsbrief cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van juni 2021

Nieuwsbrief cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van april 2021

Oudere nieuwsbrieven cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van maart 2021

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van januari 2021

Salarissen

Salaris tabellen downloaden

salaristabellen

Generiek functiegebouw

Op deze pagina is alle belangrijke informatie over het generieke functiegebouw 2020 samengebracht. Dit generieke functiegebouw is op 1 juli 2020 van kracht geworden. Om een goed beeld te krijgen van wat er veranderd is en wat hetzelfde blijft in het functiegebouw, kun je de animatie (uit 2019) bekijken. In ruim vier minuten leggen we duidelijk uit waarom er een nieuw functiegebouw is en hoe dat is opgebouwd.

In de  interactieve PDF word je door het functiegebouw geleid: alle functieschalen, doelen, niveau onderscheidende factoren en resultaatgebieden komen aan bod.

 In de infographic wordt het functiegebouw in één oogopslag uitgelegd. 

 In de vragen en antwoorden komen allerlei vragen die je hebt overzichtelijk en uitgebreid aan bod.

 In de cao invoering functiegebouw provinciale sector wordt de invoering van het functiegebouw beschreven. 

 Bijlage 6 van de cao provinciale sector geeft het Functiegebouw per 1 juli 2020. 

Centrale commissies

In de cao 2020 zijn drie centrale commissies benoemd: de commissie functiewaardering, van werk naar werk en de tijdelijke geschillencommissie.

De samenstelling en het adres van de commissies tref je hier aan. 

Hier vind je de meest recente (geanonimiseerde) uitspraken van de centrale commissies.

13 april 2021 (1)

13 april 2021 (2)

 

 

Eerdere uitspraken van de centrale commissies

30 april 2021

1 februari 2021

19 januari 2021

30 oktober 2020

Contact

Heeft u vragen over de cao? Neem dan contact op via cao@ipo.nl.

We kunnen als werkgeversorganisatie geen vragen beantwoorden over individuele situaties rondom rechtspositie. Daarvoor verwijzen we u door naar uw eigen HRM afdeling.