een fietser steekt een trambaan over in een stad met zonsondergang

Goederenvervoer en logistiek

Goederenvervoer en Logistiek vormen in provincies een belangrijke economische activiteit, maar betekenen ook een uitdaging voor het mobiliteitsbeleid van de provincies. Goederenstromen spelen zich vaak bovenregionaal, nationaal en internationaal af waardoor samenwerking van groot belang is. Een goed ontwikkelde logistieke sector is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor het aantrekken van bedrijvigheid en levert bovendien zelf ook werkgelegenheid en toegevoegde waarde.  

Tegelijkertijd betekent de groei van de logistieke sector ook een toename van goederenstromen over weg, water en spoor. Vooral goederenvervoer over de weg heeft impact op de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en de staat van de weginfrastructuur.  

Binnen IPO-verband werken de provincies, het rijk en de logistieke sector op dit onderwerp onderling samen. Deze samenwerking richt zich met name op beleid en kennisdeling.