Tree On The Meadow At Sunrise T20 Plgvj1

Stikstof

Aanpak stikstof

Stikstof is een belangrijke bouwstof voor al het leven op aarde maar onze manier van leven maakt dat we er teveel van hebben. Te veel stikstof schaadt de natuur en ook de economie. De soortenrijkdom neemt af en alle schakels in de keten worden bedreigd. Dit heeft uiteindelijk gevolgen voor onze voedselvoorziening en gezondheid en ons welzijn.

Provincies zijn verantwoordelijk voor de natuur en voor de uitvoering van maatregelen. We doen grote investeringen in herstel ontwikkeling van natuur. Ook nemen we maatregelen waardoor economische activiteiten de natuur minder met stikstof belasten. We houden steeds in de gaten of deze maatregelen voldoende zijn. Ook zorgen provincies dat de vergunningverlening kan doorgaan.

Situaties en gebieden verschillen van elkaar en vragen steeds een eigen benadering. Daarom zoeken we samen met partners in de regio naar de mogelijkheden om ruimte te creƫren, de natuur te versterken en de leefbaarheid in het landelijk gebied te waarborgen.

Behandeling Stikstofwet Eerste kamer

Met een aantal aanpassingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel via amendementen, is het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering op donderdag 17 december bij stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De volgende stap is de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer begin 2021.

Met het wetsvoorstel legt het kabinet wettelijk vast dat de natuur herstelt en uitstoot en neerslag van stikstof dalen. Op verzoek van de Kamer is de doelstelling daarvoor verhoogd en legt het kabinet vast dat in 2035 74 procent van de natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde zit.

Het kabinet legt daarnaast op verzoek van de Kamer wettelijk vast dat de PAS-meldingen en meldingsvrije activiteiten omgezet worden in een vergunning. Ook komt er een breed Landbouwakkoord.

Bestuurlijke adviescommissie Stikstof

BAC Stikstof

Ambtelijke adviescommissie Stikstof

AAC Stikstof

Floor Vermeulen
Vice-voorzitter van de bestuursadviescommissie "Iedereen draagt zijn steentje bij" Floor Vermeulen - Portefeuillehouder Stikstof Provincies trekken samen op met gemeenten en waterschappen in bestuurlijk overleg met het Rijk. Intensief onderling overleg tussen de 12 provincies is het afgelopen jaar ook belangrijk gebleken op dit onderwerp.
Documenten