Tree On The Meadow At Sunrise T20 Plgvj1

Stikstof

Dossiers
Aanpak stikstof

Stikstof is een belangrijke bouwstof voor al het leven op aarde maar onze manier van leven maakt dat we er teveel van hebben. Te veel stikstof schaadt de natuur en ook de economie. De soortenrijkdom neemt af en alle schakels in de keten worden bedreigd. Dit heeft uiteindelijk gevolgen voor onze voedselvoorziening en gezondheid en ons welzijn.

Provincies zijn verantwoordelijk voor de natuur en voor de uitvoering van maatregelen. We doen grote investeringen in herstel ontwikkeling van natuur. Ook nemen we maatregelen waardoor economische activiteiten de natuur minder met stikstof belasten. We houden steeds in de gaten of deze maatregelen voldoende zijn. Ook zorgen provincies dat de vergunningverlening kan doorgaan.

Situaties en gebieden verschillen van elkaar en vragen steeds een eigen benadering. Daarom zoeken we samen met partners in de regio naar de mogelijkheden om ruimte te creëren, de natuur te versterken en de leefbaarheid in het landelijk gebied te waarborgen.

Waarom is stikstof een probleem?

Bekijk hier onze animatie over het stikstofprobleem en onze aanpak

 

Gebiedsgerichte aanpak

Met de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof werken provincies samen met het Rijk en gebiedspartners aan het terugdringen van de stikstofbelasting in Natura 2000-gebieden. De aanpak verschilt per gebied, want elk gebied is anders. Provincies bepalen uiterlijk juli 2023 wat de set aan maatregelen is die nodig is om doelen die gesteld worden te halen. Om daartoe te komen brengen provincies de komende periode partijen in gebieden bij elkaar. Het uiteindelijke doel is herstel en ontwikkeling van de natuur. In combinatie met versterking van de leefbaarheid en de economie van een bepaald gebied.

BEKIJK hier DE animatie over de gebiedsgerichte aanpak

 

Download infographic

Waterschappen en gemeenten, agrariërs, ondernemers en natuurorganisaties denken allemaal mee. Er wordt ook samenhang gezocht met maatregelen voor klimaat, energie en leefbaarheid. Provincies zetten zich ervoor in dat de bronmaatregelen van de Rijksoverheid om de uitstoot van stikstof terug te dringen, gericht en efficiënt in de gebieden worden ingezet.

Kijk voor meer informatie over stikstof en de gebiedsgerichte aanpak op:

Aanpakstikstof.nl

Bij12.nl

 

Bestuurlijke Commissie Stikstof

Bestuurlijke commissie Stikstof

Ambtelijke Commissie Stikstof

Ambtelijke Commissie Stikstof

Uitgelicht (nieuws)
Edward Stigter IPO Web
Vice-voorzitter van de bestuursadviescommissie "Iedereen draagt zijn steentje bij" Edward Stigter - Portefeuillehouder Stikstof Provincies trekken samen op met gemeenten en waterschappen in bestuurlijk overleg met het Rijk. Intensief onderling overleg tussen de 12 provincies is het afgelopen jaar ook belangrijk gebleken op dit onderwerp.