Vrouw met een winkeltas bekijkt producten op een markt

Cohesiebeleid en Europa

De Europese Unie is één van de rijkste delen van de wereld, maar er bestaan in Europa grote welvaartsverschillen tussen de regio’s. Ter bevordering van de economie in economisch achtergestelde regio’s en om de regionale verschillen op economisch en sociaal niveau binnen Europa te verkleinen, heeft de EU-structuurfondsen (cohesiefondsen) opgezet.  De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionaal ruimtelijk-economisch beleid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om werkgelegenheid en economische groei. Europese fondsen zijn voor Nederlandse provincies een effectief middel om de economie blijvend te versterken en daarmee het concurrentievermogen te vergroten. De financiering van de regionale ontwikkeling in de EU loopt via drie fondsen:

  • Het Cohesiefonds
  • Het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
  • Het Europees Sociaal Fonds (ESF)


De cohesiefondsen worden ingezet om de concurrentiekracht en de werkgelegenheid in de regio te vergroten door investeringen in sectoren met groeimogelijkheden. De langetermijnstrategie Europa 2020 is erop gericht om te investeren in innovatie en onderzoek en in duurzame ontwikkelingen.
Het IPO vormt de verbinding tussen het Rijk, het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) te Brussel en de 12 provincies en organiseert kennisdeling tussen provincies over deze Europese fondsen. Samen met het HNP wordt lobby gevoerd in Den Haag en Brussel