Vrouw met een winkeltas bekijkt producten op een markt

Ruimtelijke Economie

In april 2022 hebben Rijk en provincies afgesproken om samen meer te gaan sturen op hoe ruimte wordt geboden aan grootschalige bedrijvigheid met toegevoegde waarde voor de regio en economie. Dit is in lijn met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), het programma Mooi Nederland en de Provinciale Omgevingsvisies. Het doel is om hierbij zoveel mogelijk samen te werken met de omgeving en, waar mogelijk, negatieve effecten te voorkomen. 

De zorgen, die de Tweede Kamer heeft uitgesproken over zorgvuldige ruimtelijke inpassing van grootschalige bedrijvigheid, worden door de provincies gedeeld en serieus genomen. Daarom hebben de provincies in 2023 een aanvullend bod (zie Provinciaal Aanbod) op de afspraken uit 2022 gedaan. Dit bod geeft de aanzet tot een eerste afwegingskader, met aandacht voor ramingen, programmeringsafspraken, interprovinciale afstemming en monitoring. In de komende jaren wordt dit kader verder uitgebouwd, aangepast en verfijnd. 

Via onderstaande zes actielijnen is invulling gegeven aan de afspraken tussen Rijk en provincies: 

  1. Clustering
  2. Behoefteramingen
  3. Regionale meerwaarde (zie Handreiking (regionale) meerwaarde- februari 2023, STEC Groep)
  4. Hergebruik bestaande bedrijventerreinen (zie Handreiking en toolkit hergebruik grootschalige bedrijfsvestigingen- februari 2023, STEC groep)
  5. Landschappelijke inpassing
  6. Monitoring

Naar verwachting wordt eind van het jaar een landelijke beleidslijn opgeleverd, (Kamerbrief d.d. 3 april 2023), met als basis de verder uitgewerkte actielijnen. Hierbij trekken provincies, Rijk en gemeenten gezamenlijk op. 

Met betrekking tot het ruimtelijke economisch beleid in het algemeen en in bijzonder op grootschalige bedrijfsvestigingen gaan provincies steeds meer onderling samenwerken. Dit betekent dat provincies, in afstemming en samenwerking met gemeenten, meer gaan sturen op herontwikkeling en betere benutting van de beschikbare ruimte voor bestaande en nieuw te vestigen grootschalige bedrijven. Daarbij wordt onder andere ingezet op clustering en meervoudig ruimtegebruik.