Vrouw met een winkeltas bekijkt producten op een markt

Circulaire economie

Het IPO tekende samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, het Rijk en het bedrijfsleven in 2017 het grondstoffenakkoord.

Daarbij staat partijen voor ogen dat de Nederlandse economie in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. Ofwel een circulaire economie, waarin geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt.

Het IPO faciliteert de samenwerking tussen provincies, het Rijk en medeoverheden rondom het grondstoffenakkoord, waarbij we gezamenlijk jaarlijks tot het landelijk Uitvoeringsprogramma CE komen. Om als provincies nu zelf ook duidelijke zichtbare stappen te zetten richting een circulaire economie in de regio is eind 2020 een provinciale ronde circulaire economie gehouden. Provincies willen daarbij toe naar het stimuleren en toepassen van circulariteit door de regionale industrie, het bedrijfsleven, inclusief het brede MKB en uiteraard de provincies zelf. Dit leverde begin 2021 een IPO krachtenkaart Circulaire Economie en twaalf provinciale kansenkaarten op. De focus in de IPO krachtenkaart ligt op wat provincies als opdrachtgever (kunnen) doen aan circulair en bieden daarbij 5 handreikingen aan. Daarvoor vragen provincies ook wat van het Rijk. IPO bundelt samen met de provincies de inzet naar, vragen aan het Rijk en de verdere uitwerking van de IPO krachtenkaart Circulaire Economie. 

 

Krachtenkaart circulaire economie

Grondstoffenakkoord

Versnellen, Verbeden en Investeren

Begin 2023 publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) 2023-2030. Hierin benoemd het Rijk welke maatregelen zij wil nemen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen. De gezamenlijke provincies missen echter de urgentie in het NPCE. De provincies roepen het Rijk daarom op om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, verbreden en meer te investeren.

  • Versnellen door in de uitvoering van het NPCE de ervaringen en projecten van alle overheden te benutten, ook die van de provincies.
  • Verbreden door in de uitvoering van het NPCE de integrale beleidsaanpak van de provincies als voorbeeld te nemen.
  • Investeren door meer geld uit te trekken dan de jaarlijkse 15 miljoen die het Rijk nu heeft begroot. Beschouw een investering in de circulaire economie als een investering in meerdere transitiedoelen en neem in de uitvoering van het NPCE op dat alle overheden zich gezamenlijk hard maken voor verruiming van het budget.

Lees de hele reactie van de gezamenlijke provincies op het NPCE in het onderstaande rapport

Reactie provincies op NPCE

In de praktijk

Om het gezamenlijk streven van een circulaire economie in 2050 te behalen, gaan alle provincies aan de slag met het transformeren van de huidige economie naar een circulaire economie. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende plannen en aanpak van de provincies om dit doel te bereiken. Naast deze plannen zijn er ook voorbeelden van circulaire initiatieven en projecten te vinden die opgezet zijn in samenwerking met de provincies.