Roww
Waterbeheer

Water heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Nederland. Nederland is een deltaland. Water is dan ook een belangrijk beleidsveld voor provincies. Provincies geven via verschillende rollen vorm aan hun ambities in het waterbeleid. De samenhang van het waterbeleid met het overige ruimtelijke en milieu beleid is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Welke rollen hebben de provincies?

Voor het regionale watersysteem (al het water buiten de grote rivieren, grote meren, de Noord- en Waddenzee) bepalen de provincies de beleidskaders en doelstellingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om doelen voor het beperken van wateroverlast, overstroming en waterkwaliteit. De waterschappen geven een verdere invulling aan dit beleid en voeren de maatregelen uit om de beleidsdoelen te halen. Provincies toetsen op hun beurt of deze doelen ook daadwerkelijk gehaald worden.

Provincies hebben ook uitvoerende taken. Ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor voldoende schoon grondwater voor de drinkwaterwinning. Daarnaast wijzen provincies zwemwaterlocaties aan en zorgen ze dat de veiligheid en zwemwaterkwaliteit voldoende geborgd is. Provincies doen dit in nauwe afstemming met de partners in het waterbeleid, waarvan waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat de belangrijkste zijn.

Wat doet IPO rondom waterbeheer?

Het IPO vertegenwoordigd de provincies in Den Haag daarin op een aantal strategische opgaven. Op dit moment zijn dit die opgaven; waterkwaliteit, klimaatadaptatie, droogte & drinkwater. 

Voor waterkwaliteit geldt dat de provincies blijven werken aan het behalen van de Kaderrichtlijn Water doelen. De grootste uitdaging hier zijn de meststoffen en resten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig vanuit de landbouw. Maar de waterkwaliteit van het oppervlakte en grondwater kent ook nieuwe(re) uitdagingen als opkomende stoffen, PFAS en medicijnresten. Voor provincies geldt dat we deze problemen samenhangend proberen aan te pakken. Het IPO position paper ‘delta-aanpak waterkwaliteit’ beschrijft hoe de provincies hierin samenwerken. 

De provincies richten zich in toenemende mate naast wateroverlast, ook op watertekorten. Vooral de grondwatervoorraden krijgen hierbij aandacht. Ook wordt gewerkt aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening met voldoende kwalitatief goed drinkwater voor nu en later. En een bescherming hiervan die rekening houdt met andere ontwikkelingen zowel boven- als ondergronds.

Klimaatverandering vraagt dat de provincies bij de inrichting van het landelijk en stedelijk gebied en het waterbeheer, steeds meer rekening houden met onder andere waterveiligheid, wateroverlast- en tekort en hitte. De provincies ontwikkelen samen hierop een antwoord vanuit de position paper `Naar een klimaatbestendig Nederland’.