Regionale Economie

Regionale Economie

Sinds 2008 is het stimuleren van Regionale Economie gedecentraliseerd van het Rijk naar provincies. Provincies dragen eraan bij dat Nederland een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld is. Provincies doen dit door het organiseren van regionale samenwerking in visievorming, programmering en uitvoering. De meeste provincies nemen deel in Regionale Ontwikkelingsmaatschappen (ROM’s). Zij stimuleren ook op deze manier innovaties in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en andere kansrijke initiatieven. Met behulp van Europese structuurfondsen investeren provincies in de verbinding en kruisbestuiving tussen sectoren, clusters, regio’s en technologiedomeinen.

Taskforce Herstel Regionale Economie

De coronacrisis duurt lang en verdiept zich. Het herstellen van de economie gaat veel inspanningen vragen van bedrijven, burgers en overheden.

Het herstelplan Regionale Economie legt het accent op de komende 5 jaar. In het IPO-herstelplan heeft het IPO de oproep gedaan aan het Rijk, de gemeenten, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven om de acties uit het herstelplan gezamenlijk op te pakken. In de afgelopen maanden zijn de eerste belangrijkste stappen gezet in die samenwerking tussen provincies, gemeenten en het Rijk. De eerste versie van de uitvoeringsagenda is gereed en legt het accent op drie thema’s:

  • Ontwikkelkracht en innovatie (inclusief brede betrokkenheid van het MKB)
  • Arbeidsmarkt (Human Capital)
  • Gebiedsontwikkeling

De uitvoeringsagenda zal periodiek worden aangevuld op basis van behaalde resultaten en opgedane ervaringen.

Samenwerkingsplatform Rijk-Regio-MKB-VNG

In IPO verband wordt er samen met het Rijk, MKB-Nederland en de VNG gewerkt in het Economisch Samenwerkingsplatform. Hierbij wordt verbinding gelegd met de Herstelaanpak Regionale Economie. De agenda van het samenwerkingsplatform heeft als doel het (brede) MKB stimuleren op verschillende thema’s. De thema’s in deze agenda zijn: stimulering van het innovatief en breed MKB; circulaire economie, human capital/arbeidsmarkt, digitalisering en regionaal maatwerk. Het IPO is verantwoordelijk voor kennisdeling, advisering, standpuntbepaling en lobby op deze thema’s.

Circulaire economie

Het IPO tekende samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, het Rijk en het bedrijfsleven in 2017 het grondstoffenakkoord.

Daarbij staat partijen voor ogen dat de Nederlandse economie in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. Ofwel een circulaire economie, waarin geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt.

Het IPO faciliteert de samenwerking tussen provincies, het Rijk en medeoverheden rondom het grondstoffenakkoord, waarbij we gezamenlijk jaarlijks tot het landelijk Uitvoeringsprogramma CE komen. Om als provincies nu zelf ook duidelijke zichtbare stappen te zetten richting een circulaire economie in de regio is eind 2020 een provinciale ronde circulaire economie gehouden. Provincies willen daarbij toe naar het stimuleren en toepassen van circulariteit door de regionale industrie, het bedrijfsleven, inclusief het brede MKB en uiteraard de provincies zelf. Dit levert begin 2021 een IPO krachtenkaart Circulaire Economie en twaalf provinciale kansenkaarten op. De focus in de IPO krachtenkaart ligt op wat provincies als opdrachtgever (kunnen) doen aan circulair en bieden daarbij 5 handreikingen aan. Daarvoor vragen provincies ook wat van het Rijk. IPO bundelt samen met de provincies de inzet naar, vragen aan het Rijk en de verdere uitwerking van de IPO krachtenkaart Circulaire Economie

Cohesiebeleid en Europa

De Europese Unie is één van de rijkste delen van de wereld, maar er bestaan in Europa grote welvaartsverschillen tussen de regio’s. Ter bevordering van de economie in economisch achtergestelde regio’s en om de regionale verschillen op economisch en sociaal niveau binnen Europa te verkleinen, heeft de EU-structuurfondsen (cohesiefondsen) opgezet.  De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionaal ruimtelijk-economisch beleid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om werkgelegenheid en economische groei. Europese fondsen zijn voor Nederlandse provincies een effectief middel om de economie blijvend te versterken en daarmee het concurrentievermogen te vergroten. De financiering van de regionale ontwikkeling in de EU loopt via drie fondsen:

  • Het Cohesiefonds
  • Het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
  • Het Europees Sociaal Fonds (ESF)


De cohesiefondsen worden ingezet om de concurrentiekracht en de werkgelegenheid in de regio te vergroten door investeringen in sectoren met groeimogelijkheden. De langetermijnstrategie Europa 2020 is erop gericht om te investeren in innovatie en onderzoek en in duurzame ontwikkelingen.
Het IPO vormt de verbinding tussen het Rijk, het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) te Brussel en de 12 provincies en organiseert kennisdeling tussen provincies over deze Europese fondsen. Samen met het HNP wordt lobby gevoerd in Den Haag en Brussel.

Vrijetijdseconomie (VTE)

In het concept actieprogramma perspectief 2030 werken provincies aan een vitale en duurzame toekomst van de bestemming Nederland op middellange en lange termijn. Dit actieprogramma is opgesteld in samenwerking met de sector, het Ministerie van EZK, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), lokale overheden, brancheverenigingen en kennisinstellingen. Door uit te gaan van het gedeelde belang van bewoners, bezoekers en bedrijven. Het concept actieprogramma perspectief 2030 wordt binnenkort aangeboden aan de bestuurlijke adviescommissie Regionale Economie.

 

Aan sommige acties uit het actieprogramma werken één of een aantal provincies, aan andere acties álle provincies. Voor die acties waar álle provincies aan werken wordt de actieagenda perspectief 2030 vertaald in een gezamenlijke IPO-agenda vrijetijdseconomie.

 

Naast de focus op de (verdere) toekomst, ligt de huidige focus ook op advisering en lobby richting het Rijk over de inzet van Rijksmiddelen voor het herstel van de vrijetijdssector na de coronacrisis.

Bestuurlijke adviescommissie Regionale Economie

BAC Regionale Economie

Ambtelijke adviescommissie Regionale Economie

AAC Regionale Economie

Eddy Van Hijum
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "Dit is de kurk waarop de regionale economie drijft." Eddy van Hijum - Portefeuillehouder Regionale Economie Wij maken ons sterk voor een krachtige regionale economie, een aantrekkelijke leefomgeving en een goed bestuur voor onze inwoners. Met een economie die vol op stoom is, zet ik mij volop in voor de groei en continuïteit in het MKB en bij familiebedrijven. Dit is de kurk waarop de regionale economie drijft.