Europa

Provincies maken hun eigen beleid maar voeren in sommige gevallen ook Europees beleid uit op regionaal niveau. Het is belangrijk dat provincies inspraak en invloed hebben op het beleid dat op Europees niveau wordt gemaakt.

Provincies en Europa
Het beleid van de Europese Unie (EU) is van grote invloed op de provincies, bijvoorbeeld als het gaat om milieuwetgeving (luchtkwaliteit), natuurbeleid, de aanbesteding van regionaal openbaar vervoer en het stimuleren van de regionale economie. De belangenbehartiging voor de provincies vindt plaats via de vooruitgeschoven post het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. De twaalf provincies zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in het Europese Comité van de Regio’s, waarvoor het IPO, samen met de VNG, het secretariaat voert van de Nederlandse delegatie in het Comité.   

 hnp.jpg

Huis van de Nederlandse Provincies
In 2000 heeft het IPO in samenwerking met de provincies het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel opgericht. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor  de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies bij de Europese instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van het HNP.

 

 europa decentraal.png

Kenniscentrum Europa decentraal
Geen beleidsterrein denkbaar of er is wel Europese regelgeving op van toepassing. Hebt u vragen over Europees recht of beleid? Kenniscentrum Europa decentraal helpt provincies kosteloos op weg.

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Het is in 2002 opgericht door het Rijk, het IPO, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) met als doel de kennis en expertise over Europese wet- en regelgeving en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden  te vergroten. Kijk voor meer informatie over Europese regels en voor Europa decentraal voor u kan betekenen op www.europadecentraal.nl

europese ster.jpg

Het Huis van de Nederlandse Provincies en Kenniscentrum Europa Decentraal brengen wekelijks de gezamenlijke nieuwsbrief de Europese Ster uit. In de Europese Ster staan de belangrijkste recente Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Europese fondsen
Ruim de helft van de EU-financiering wordt verstrekt via de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen worden door de Europese Commissie en de EU-landen samen beheerd. Het doel is investeren in werkgelegenheid, een duurzame en gezonde Europese economie en het milieu: Het structuurfonds EFRO (Europees Fonds voor Regionale economie) is  voor de Nederlandse provincies belangrijk om hun ambities voor de regionale economie waar te maken. EFRO wordt gebruikt om de belangrijkste doelen van de EU op het gebied van economie te realiseren: verminderen van de CO2 uitstoot, het bevorderen van innovatie en creëren van werkgelegenheid.

POP voor plattelandsontwikkeling (zie Vitaal platteland) en ESF (Europees Sociaal Fonds) zijn andere relevante fondsen. Het ESF wordt gebruikt om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren.

‘’Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant en voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies

Gerelateerde berichten

Europese fondsen helpen energie uit water te halen

11 juni 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde een aantal voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Eerste deel van een serie: hoe REDstack energie opwekt uit water.
Lees meer

Europese Commissie presenteert nieuwe voorstellen voor het Europees landbouwbeleid

01 juni 2018 - Op 1 juni heeft de Europese Commissie haar plannen gepresenteerd voor het landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. De Europese Commissie wenst voor deze periode een budget van 365 miljard euro te reserveren. In het nieuwe GLB ligt de nadruk meer op innovatie, milieu, klimaat, de verduurzaming van de landbouwsector en de ontwikkeling van landelijke gebieden. De huidige systematiek van twee pijlers, met enerzijds rechtstreekse betalingen aan boeren (pijler 1) en anderzijds het ondersteunen van plattelandsontwikkeling (pijler 2), blijft behouden.  
Lees meer

Voorstel EU-begroting: goede basis voor Nederlandse regio’s

03 mei 2018 - Op 2 mei heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de Europese onderhandelingen over wat de EU mag besteden en waaraan. Voor provincies staat hierbij het nodige op het spel. Provincies leveren immers met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie.
Lees meer