Europa

Provincies maken hun eigen beleid maar voeren in sommige gevallen ook Europees beleid uit op regionaal niveau. Het is belangrijk dat provincies inspraak en invloed hebben op het beleid dat op Europees niveau wordt gemaakt.

Provincies en Europa
Het beleid van de Europese Unie (EU) is van grote invloed op de provincies, bijvoorbeeld als het gaat om milieuwetgeving (luchtkwaliteit), natuurbeleid, de aanbesteding van regionaal openbaar vervoer en het stimuleren van de regionale economie. De belangenbehartiging voor de provincies in Brussel vindt plaats via het Huis van de Nederlandse Provincies. Het IPO voert, samen met de VNG, het secretariaat voor de Nederlandse delegatie voor het Comité van de Regio's.  
 
Logo_NLPROV2011.JPG
Huis van de Nederlandse Provincies
In 2000 heeft het IPO in samenwerking met de provincies het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel opgericht. Het HNP voert de belangenbehartiging voor provincies bij de Europese instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van het HNP. Samen met Kenniscentrum Europa decentraal geeft het HNP de wekelijkse nieuwsbrief de Europese Ster uit.
 logo.png 
Kenniscentrum Europa decentraal
Geen beleidsterrein denkbaar of er is wel Europese regelgeving op van toepassing. Hebt u vragen over Europees recht of beleid? Kenniscentrum Europa decentraal helpt provincies kosteloos op weg

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Het is in 2002 opgericht door het rijk, het IPO, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) met als doel de kennis en expertise over Europees wet- en regelgeving en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden  te vergroten.

Samen met het Huis van de Nederlandse Provincies geeft het kenniscentrum wekelijks nieuwsbrief de Europese Ster uit.

Kijk voor meer informatie over Europese regels en voor wat Europa decentraal voor u kan betekenen op www.europadecentraal.nl

 
Europese fondsen
De Europese fondsen, met name het structuurfonds EFRO (Europees Fonds voor Regionale economie) zijn voor provincies belangrijk om hun ambities voor de regionale economie waar te maken. EFRO wordt gebruikt om de belangrijkste doelen van Europe2020 op het gebied van economie te realiseren: verminderen CO2 uitstoot, bevorderen innovatie en creëren werkgelegenheid. Het IPO probeert daarbij te zorgen dat er samenhang ontstaat met voor provincies twee andere relevante fondsen: POP (voor plattelandsontwikkeling, zie Vitaal platteland) en ESF (Europees Sociaal Fonds). Dit laatste fonds kan gebruikt worden om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren. Voor innovatie is dit, gezien de tekorten van technisch geschoolde arbeiders, cruciaal.
‘’Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant en voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies

Gerelateerde berichten

Steden en regio’s hebben een ander Europa nodig

31 mei 2016 - Stedelijke gebieden hebben een EU met wet- en regelgeving en subsidies nodig die beter aansluit op de dagelijkse praktijk in steden en regio’s, luidde de boodschap tijdens het mede door het IPO georganiseerde 'Forum on the EU Urban Agenda'.
Lees meer

EU is de zolder op het huis van Thorbecke maar bewoners vechten bouwvergunning aan

14 april 2016 - Het belang van de regio als uitvoerder van EU-beleid én nationaal beleid toe neemt toe. Het natuurbeleid bijvoorbeeld wordt in Europa gemaakt maar is in Nederland gedecentraliseerd naar de provincies. Het gevolg is dat het belang van het rijk in de EU-beleidsvorming relatief afneemt.
Lees meer

Europese steden en regio’s verenigd tegen klimaatverandering

09 december 2015 - Ook de Europese samenwerkingsverbanden van gemeenten en regio’s kwamen tijdens de klimaatconferentie van de VN bijeen in Parijs om te praten over de klimaatverandering en ervaringen uit te wisselen.
Lees meer