Europa

Provincies maken hun eigen beleid maar voeren in sommige gevallen ook Europees beleid uit op regionaal niveau. Het is belangrijk dat provincies inspraak en invloed hebben op het beleid dat op Europees niveau wordt gemaakt.

Provincies en Europa
Het beleid van de Europese Unie (EU) is van grote invloed op de provincies, bijvoorbeeld als het gaat om milieuwetgeving (luchtkwaliteit), natuurbeleid, de aanbesteding van regionaal openbaar vervoer en het stimuleren van de regionale economie. De belangenbehartiging voor de provincies vindt plaats via de vooruitgeschoven post het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. De twaalf provincies zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in het Europese Comité van de Regio’s, waarvoor het IPO, samen met de VNG, het secretariaat voert van de Nederlandse delegatie in het Comité.   

 hnp.jpg

Huis van de Nederlandse Provincies
In 2000 heeft het IPO in samenwerking met de provincies het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel opgericht. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor  de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies bij de Europese instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van het HNP.

 

 Europa decentraal.jpg

Kenniscentrum Europa decentraal
Geen beleidsterrein denkbaar of er is wel Europese regelgeving op van toepassing. Hebt u vragen over Europees recht of beleid? Kenniscentrum Europa decentraal helpt provincies kosteloos op weg.

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Het is in 2002 opgericht door het Rijk, het IPO, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) met als doel de kennis en expertise over Europese wet- en regelgeving en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden  te vergroten. Kijk voor meer informatie over Europese regels en voor Europa decentraal voor u kan betekenen op www.europadecentraal.nl

europese ster.jpg

Het Huis van de Nederlandse Provincies en Kenniscentrum Europa Decentraal brengen wekelijks de gezamenlijke nieuwsbrief de Europese Ster uit. In de Europese Ster staan de belangrijkste recente Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Europese fondsen
Ruim de helft van de EU-financiering wordt verstrekt via de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen worden door de Europese Commissie en de EU-landen samen beheerd. Het doel is investeren in werkgelegenheid, een duurzame en gezonde Europese economie en het milieu: Het structuurfonds EFRO (Europees Fonds voor Regionale economie) is  voor de Nederlandse provincies belangrijk om hun ambities voor de regionale economie waar te maken. EFRO wordt gebruikt om de belangrijkste doelen van de EU op het gebied van economie te realiseren: verminderen van de CO2 uitstoot, het bevorderen van innovatie en creëren van werkgelegenheid.

POP voor plattelandsontwikkeling (zie Vitaal platteland) en ESF (Europees Sociaal Fonds) zijn andere relevante fondsen. Het ESF wordt gebruikt om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren.

‘’Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant en voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies

Gerelateerde berichten

Efficiënter lobbyen in Brussel

16 februari 2018 - In Brussel lijkt het wel of iedereen langs elkaar heen lobbyt: de provincies, het IPO, G4, Den Haag. Wat is überhaupt onze invloed daar? Zoveel lidstaten, Europese regio’s en bedrijven. Moeten de provincies hier wel hun tijd in stoppen? Jazeker, maar we moeten wel efficiënter te werk gaan. Om die reden stuurde men binnen het IPO aan op een concreet advies voor een effectievere Europese lobby op de dossiers van de IPO-Meerjarenagenda met een Europese dimensie. De laatste maanden van 2017 ging men hiermee aan de slag en op 6 februari werd het advies gepresenteerd. IPO-adviseur Hugo van de Baan, een van de betrokkenen, vertelt: “Kort samengevat: focus op drie prioritaire thema’s, stel een ‘dedicated person’ aan bij het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel en lever deze persoon vanuit het IPO inhoudelijke input aan.”
Lees meer

Steden en regio’s hebben een ander Europa nodig

31 mei 2016 - Stedelijke gebieden hebben een EU met wet- en regelgeving en subsidies nodig die beter aansluit op de dagelijkse praktijk in steden en regio’s, luidde de boodschap tijdens het mede door het IPO georganiseerde 'Forum on the EU Urban Agenda'.
Lees meer

EU is de zolder op het huis van Thorbecke maar bewoners vechten bouwvergunning aan

14 april 2016 - Het belang van de regio als uitvoerder van EU-beleid én nationaal beleid toe neemt toe. Het natuurbeleid bijvoorbeeld wordt in Europa gemaakt maar is in Nederland gedecentraliseerd naar de provincies. Het gevolg is dat het belang van het rijk in de EU-beleidsvorming relatief afneemt.
Lees meer