Natuur

Natuurbeheer wordt een regionale verantwoordelijkheid. Rijk en provincies hebben dit in 2011 met elkaar afgesproken in het Natuurakkoord. Als gebiedregisseurs van het landelijke gebied zetten de provincies zich in voor een versterking van de natuur. Dit betekent onder andere het beheer en verbinden van natuurgebieden, instandhouden van bossen, beschermen van de flora en fauna en investeren in een duurzame landbouw.

Decentralisatie natuurbeheer
Het natuurbeleid is een regionale verantwoordelijkheid. Daarom tekenden rijk en provincies eind 2011 een akkoord waarin werd afgesproken het natuurbeleid te decentraliseren. Over de hoofdlijnen van dit beleid en de financiering werd in september 2013 een Natuurpact gesloten met het rijk en maatschappelijke organisaties. Dit kan gezien worden als het sluitstuk van de decentralisatie. 
 
Gebiedsregisseurs
Als gebiedregisseurs van het landelijke gebied zetten de provincies zich in voor een versterking van de natuur, met oog voor een schoon milieu, waterkwaliteit, economie en toerisme. Dit betekent onder andere het beheer en verbinden van natuurgebieden, instandhouden van bossen, beschermen van de flora en fauna en investeren in een duurzame landbouw.
 
IPO
Het IPO-bureau richt zich de komende periode onder andere op de volgende dossiers:
  • coördinatie van de uitvoering Natuurpact;
  • Europees plattelandsbeleid;
  • coördinatie van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3);
  • de Natuurwet en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS); en
  • Natuurbeheer (o.a. agrarisch natuurbeheer)

Uitvoeringaspecten zullen worden opgepakt door de nieuwe gemeenschappelijke werkorganisatie BIJ12 in Utrecht die vanaf 1 januari 2014 operationeel is. Dit betreft ondermeer de uitvoering van SNL en de uitvoering van de taken van het Faunafonds.

Wat provincies doen op het gebied van vitaal platteland ziet u in onderstaande animatie:

Meer informatie over de kerntaken van provincies vindt u hier.

 
Bestuurlijke adviescommissie
De bestuurlijke adviescommissie Vitaal platteland onder voorzitterschap van het lid van het IPO-bestuur, de heer J.J. Van Dijk behartigt de taken van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden” uit de provincies.
 
 
‘Het is goed dat we als provincies samen werken aan het behartigen van onze belangen richting Den Haag en Brussel. Juist nu we de verantwoordelijkheden op het terrein van natuur hebben over genomen van het Rijk!’Jan Jacob Van Dijk, gedeputeerde Gelderland, voorzitter IPO Adviescommissie Vitaal Platteland

Gerelateerde berichten

Nieuwe wet natuurbescherming in werking

13 Jan 2017 - Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet samengevoegd. Met de inwerkingtreding wordt het decentralisatieproces van het natuurbeleid formeel afgerond. Daarmee hebben de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, waarbij ook bevoegdheden van het Rijk naar de provincies zijn overgedragen. Uiteindelijk zal de nieuwe Wet natuurbescherming worden opgenomen in de Omgevingswet. 
Lees meer

Verbindend landschap: zoeken naar balans tussen beschermen, beleven en benutten

09 Nov 2016 - “Positioneer landschap in het hart van het omgevingsbeleid  en geen centralisatie van verantwoordelijkheden voor het landschap.” Met die boodschap begon Raad voor de Leefomgeving (Rli) op 8 november de presentatie van zijn advies ‘Verbindend landschap’. Gelderse gedeputeerdeen IPO-bestuurder Jan Jacob van Dijk was aanwezig bij de presentatie om namens de twaalf provincies het rapport in ontvangst te nemen en te reageren. “Een belangrijke uitdaging voor de provincies is het zoeken naar een goede balans tussen beschermen, beleven en benutten van het landschap,” aldus Van Dijk.
Lees meer

Waddengebied, Veluwe en Hollandse Duinen gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland

01 Nov 2016 - Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe en de Hollandse Duinen zijn door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. De verkiezing maakt onderdeel uit van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse, een initiatief waar ook de provincies bij zijn aangesloten.
Lees meer