Regionale economie

Nederland is één van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld. Ons land kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan voldoende zorg, voedsel en energie voor toekomstige generaties. Ook voor provincies liggen hier kansen.

Ontwikkelingen op het gebied van regionale economie leveren niet alleen welvaart op, maar ook werkgelegenheid en inkomsten. Daarom investeren provincies in een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, ondernemingen en kennisinstellingen.

Duurzame economische groei in de regio
Voor economische groei is genoeg en goed geschoold personeel nodig. Een van de ambities is dan ook het onderwijs beter te laten aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. Via een inventarisatie van de bestaande regelingen en instrumentarium maakt het IPO samen met het Rijk een voorstel voor effectieve afspraken hierover in de regio.

Als gevolg van de economische recessie en de toename van online winkelen, staat een groot aantal winkelpanden leeg. Het doel voor de komende jaren is het aantal vierkante meters winkeloppervlakte terug te dringen, zodat winkelcentra en kernen van dorpen en steden weer vitaal en aantrekkelijk worden. Hiervoor hebben IPO en het Rijk in 2016 Provinciale Retaildeals gesloten. De komende jaren zal deze Retailagenda verder worden ontwikkeld en uitgevoerd.

We werken toe naar een duurzame, circulaire economie waarin we anders omgaan met onze grondstoffen. IPO, VNG en UVW zullen in dit kader in 2018 een gezamenlijke aanpak voor een grondstofstrategie formuleren en een bijbehorend uitvoeringsprogramma opstellen.

Innovatieve ondernemers versterken de economische kracht van de regio. Om vernieuwing te stimuleren hebben de provincies in IPO-verband afspraken gemaakt met het Rijk over een gezamenlijke MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren regeling (MIT). In 2018 zal deze verder worden uitgewerkt tot een nieuwe vaststelling van de Samenwerkingsagenda Innovatief MKB van 2018-2019.

Voor projecten die de economische structuur in de provincie versterken, kan via het Nederlands Investeringsagentschap(Invest-NL) risicodragend kapitaal en kennis over 'financial engineering' beschikbaar komen. Het IPO wil in 2018 in dit kader de mogelijkheden van samenwerking tussen de Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM) van de provincies en Invest-NL verder uitwerken.

Ook gaat het IPO in 2018 namens en voor de provincies bijeenkomsten en andere activiteiten rondom cohesiebeleid organiseren in Den Haag en Brussel. Op die manier hopen we invloed uit te oefenen op de inrichting van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) na 2020. Het doel is het belang en de onderbouwing van EU-investeringen in de Nederlandse investeringsprogramma's aan te tonen en te versterken, met specifieke aandacht voor de uitvoering van de regionale economische agenda’s.

De komende tijd zal het IPO zich met name focussen op de volgende dossiers:
Bestuurlijke adviescommissie 
De bestuurlijke adviescommissie Regionale economie en energie onder voorzitterschap van het lid van het IPO-bestuur, de heer B. Pauli, behartigt de taken van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden” uit de provincies. 
‘Meer dan ooit staan economische regio’s in de belangstelling; vanwege hun verdienkracht, alerte innovatie-ontwikkeling en de maatschappelijk gewenste veranderingen. IPO kan als verbinder tussen provincie, rijk en Brussel een belangrijke bijdrage leveren aan de economische kracht en werkgelegenheid in onze provincies.’Bert Pauli, gedeputeerde Noord-Brabant en voorzitter IPO Adviescommissie Regionale economie

Gerelateerde berichten

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer

Circulaire economie: samenwerking nodig voor versnelling

15 mei 2018 - Om ontwikkelingen van de circulaire economie te kunnen versnellen is samenwerking tussen provincies nodig. “Want provinciaal beleid is interessant voor ondernemers, maar provinciegrenzen zijn dat niet”, zo stelde gedeputeerde Jan-Nico Appelman in de provincie Flevoland. Op 26 april heette hij als IPO-portefeuillehouder circulaire economie de deelnemers welkom aan de werkbijeenkomst circulaire economie. Projectleiders circulaire economie en inkopers van de provincies kwamen bijeen om gezamenlijk vervolgstappen te nemen voor het realiseren van een circulaire economie. De projectleiders hebben zich vol enthousiasme gecommitteerd aan de trekkersrol voor belangrijke thema’s.
Lees meer

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer