Vitaal Platteland

Vitaal Platteland

Vitaal platteland

In het landelijke gebied komen veel functies samen. De verduurzaming van de landbouw, het bieden van voedselzekerheid, versterking van de natuur, goed waterbeheer, de vermindering van de stikstofuitstoot en de klimaat- en energieopgave komen allemaal bij elkaar. Voor een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch waardevol landelijk gebied is het evenwicht tussen natuur en economie van groot belang.

Provincies werken hierin nauw samen met andere overheden maatschappelijke organisaties, bewoners en gebruikers van het landelijke gebied.

Programma Natuur

December 2020 hebben provincies met het Rijk afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur. Tot 2030 zal bijna 3 miljard extra worden geïnvesteerd in natuur. Deze extra investering is nodig om natuur te verbeteren, om ervoor te zorgen dat de natuur in de toekomst in een blijvend goede conditie verkeert. Het Programma maakt onderdeel uit van de structurele stikstofaanpak. Door te werken aan robuustere natuur en minder stikstof kan ook ruimte worden geboden aan economische ontwikkelingen of woningbouw.   

Onderdeel van het programma natuur is ook een Agenda Natuurinclusief. Daarmee wordt ook de natuur buiten de natuurgebieden versterkt, bijvoorbeeld in steden, op het boerenland of in de grote wateren. Provincies werken met het Rijk en maatschappelijke partners aan voorstellen voor een meer natuurinclusieve samenleving. In de loop van 2021 wordt hiervoor een agenda gepresenteerd.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De landbouw in Nederland is belangrijk. De agrarische ondernemers en de daaraan gerelateerde industrieën werken hard om ons en een deel van de rest van de wereld van voedsel te voorzien. Ook speelt de sector een belangrijke rol in het landschap en levert een bijdrage levert aan de kwaliteit van de natuurlijke omgeving en aan de sociale samenhang op het platteland. De intensieve manier van produceren zet tegelijk milieu, natuur en landschap onder druk. We staan voor de uitdaging om naast in stand houden van een sterke, innovatieve landbouwsector ook ambitieuze maatschappelijke en milieudoelstellingen te halen.

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is hiervoor een belangrijk instrument. De landen van de Europese Unie (EU) maken samen dit GLB. zogeheten Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit is Europese wetgeving die geldt voor alle landen, de lidstaten, van de EU. Met dit belied proberen de landen de landbouw in de gehele EU op een vergelijkbare manier te sturen. Omdat niet elke land hetzelfde is mag elk land binnen gezamenlijk opgestelde voorwaarden een eigen landbouwbeleid bepalen.

Vanaf 2023 zal een nieuw GLB in werking treden. De Europese lidstaten stellen hiervoor allen een nationaal strategisch plan op (GLB-NSP). Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is samen met de Provincies, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Water inmiddels begonnen met het ontwikkelen van het Nederlandse GLB-NSP. In 2021 zal het plan klaar moeten zijn zodat het ingediend kan worden bij de Europese Commissie.

Gebiedsgericht

Download de Doorkijk gebiedsgerichte aanpak stikstof en klik in de PDF door naar casuïstiek. 

Download

Bestand openen in de Acrobat Reader geeft de beste resultaten. 

Bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland

BAC Vitaal Platteland

Ambtelijke adviescommissie Vitaal Platteland

AAC Vitaal Platteland

Uitgelicht (nieuws)
Peter Drenth
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "...van groot belang voor iedereen" Peter Drenth - Portefeuillehouder Vitaal Platteland ‘Een vitaal platteland is van groot belang voor iedereen. Zorg voor natuur, veranderingen in de landbouw vragen om aandacht maar bieden vooral veel kansen.’